Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Atenció a Domicili

Sol·licitud d'Atenció a Domicili

  • Persones en situació de dependència amb grau i nivell que contempla la implementació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre , de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (BOE 299, 15/12/2006).
  • Persones i/o unitats de convivència amb manca d’autonomia personal, que es troben per motius físics, psíquics o socials, amb greus dificultats per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
  • Principalment, persones que viuen soles i no tenen suport social i/o familiar per atendre les seves necessitats bàsiques o que viuen amb altres persones que no poden atendre aquestes necessitats

En el moment de l'entrevista heu d'aportar la documentació necessària a l'oficina de serveis socials del vostre districte 

Documentació necessària

De la persona sol·licitant:

  • DNI/NIF (original i fotocòpia)
  • Informe de salut emès pel metge/essa de la xarxa pública de Salut (original)
  • Certificat d'ingressos actualitzat (original)
En el cas que la persona sol·licitant no pugui anar presencialment caldrà aportar degudament signat el Full d'Autorització per a tràmits i el Full de consentiment de dades

Impresos associats

4.Preus públics dels serveis socials municipals

  • LLei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. BOE 299, 15.12.2006
  • Llei 12/2007 de serveis socials. DOGC 4990, de 18.10.2007
Amb copagament segons preus públics
Sense resolució d'òrgan

El Servei d'Atenció a Domicili és un servei bàsic de competència municipal, que forma part de la Cartera de Serveis Socials com a prestació garantida.

L'accès als serveis d'Atenció a Domicili es farà prèvia valoració professional.

El Servei d'Atenció a Domicili (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat  d'accions, serveis i tècniques d'intervenció professional consistents en atenció personal, domèstica, de recolçament psicosocial i familiar, i relacions amb l'entorn.