Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Calendari dies hàbils

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de L’Hospitalet comunica,

Dies hàbils i inhàbils
  • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.
Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l’esmentat text legal, als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la llei, el 2 d’octubre de 2016, aquesta no els és aplicable i es regeixen per la Llei 30/1992. de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Més informació: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Dies festius

Festes oficials i locals de L'Hospitalet 2024

Festes laborals a Catalunya (DOGC 8935, de 16  de juny de 2023)
Festiu Dia de la setmana
1 de gener (Cap d'any) Dilluns
6 de gener (Reis) Dissabte
29 de març (Divendres Sant) Divendres
1 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
1 de maig (Festa del Treball) Dimecres
24 de juny (Sant Joan) Dilluns
15 d'agost (l'Assumpció) Dijous
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya Dimecres
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Dissabte
1 de novembre (Tots Sants) Divendres
6 de desembre (Dia de la Constitució) Divendres
8 de desembre (la Immaculada) Diumenge
25 de desembre (Nadal) Dimecres
26 de desembre (Sant Esteve) Dijous
Festes locals a L'Hospitalet (Ple ordinari, de 26 de juliol de 2023)
Festiu Dia de la setmana
20 de maig Dilluns
24 de setembre Dimarts

Festes oficials i locals de L'Hospitalet 2023

Festes laborals a Catalunya (DOGC 8656, de 28 d'abril de 2022)
Festiu Dia de la setmana
6 de gener (Reis) Divendres
7 d'abril (Divendres Sant) Divendres
10 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
1 de maig (Festa del Treball) Dilluns
24 de juny (Sant Joan) Dissabte
15 d'agost (l'Assumpció) Dimarts
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya Dilluns
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Dijous
1 de novembre (Tots Sants) Dimecres
6 de desembre (Dia de la Constitució) Dimecres
8 de desembre (la Immaculada) Divendres
25 de desembre (Nadal) Dilluns
26 de desembre (Sant Esteve) Dimarts
Festes locals a L'Hospitalet (Ple ordinari, de 27 de juliol de 2022)
Festiu Dia de la setmana
5 de juny Dilluns
25 de setembre Dilluns

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400