Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Calendari dies hàbils
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de L’Hospitalet comunica,
Dies hàbils i inhàbils
  • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.
Còmput de terminis
El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l’esmentat text legal, als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la llei, el 2 d’octubre de 2016, aquesta no els és aplicable i es regeixen per la Llei 30/1992. de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Dies festius

Festes oficials i locals de L'Hospitalet 2018

Festes laborals a Catalunya (DOGC 7381, de 31 de maig de 2017)
Festiu Dia de la setmana
1 de gener (Cap d'any) Dilluns
6 de gener (Reis) Dissabte
30 de març (Divendres Sant) Divendres
2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
1 de maig (Festa del Treball) Dimarts
15 d'agost (l'Assumpció) Dimecres
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) Dimarts
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Divendres
1 de novembre (Tots Sants) Dijous
6 de desembre (Dia de la Constitució) Dijous
8 de desembre (la Immaculada) Dissabte
25 de desembre (Nadal) Dimarts
26 de desembre (Sant Esteve) Dimecres
Festes locals a L’Hospitalet (PLE Ordinari 9/2017, de 26 de setembre de 2017)
Festiu Dia de la setmana
21 de maig (Dilluns de Pasqua Granada) Dilluns
24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè) Dilluns

Festes oficials i locals de L'Hospitalet 2019

Festes laborals a Catalunya (DOGC 7677, de 2 d'agost de 2018)
Festiu Dia de la setmana
1 de gener (Cap d'any) Dimarts
19 d'abril (Divendres Sant) Divendres
22 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
1 de maig (Festa del Treball) Dimecres
24 de juny (Sant Joan) Dilluns
15 d'agost (l'Assumpció) Dijous
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) Dimecres
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Dissabte
1 de novembre (Tots Sants) Divendres
6 de desembre (Dia de la Constitució) Divendres
25 de desembre (Nadal) Dimecres
26 de desembre (Sant Esteve) Dijous
Festes locals a L’Hospitalet (PLE Ordinari, de 24 d'abril de 2018)
Festiu Dia de la setmana
10 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) Dilluns
24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè) Dimarts
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400