Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Calendari dies hàbils
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de L’Hospitalet comunica,
Dies hàbils i inhàbils
  • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.
Còmput de terminis
El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l’esmentat text legal, als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la llei, el 2 d’octubre de 2016, aquesta no els és aplicable i es regeixen per la Llei 30/1992. de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Dies festius

FESTES OFICIALS I LOCALS DE L’HOSPITALET 2017

Festes laborals a Catalunya (DOGC 7135, de 6 de juny de 2016)

Festiu Dia de la setmana
6 de gener (Reis) Divendres
14 d'abril (Divendres Sant) Divendres
17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
1 de maig (Festa del Treball) Dilluns
24 de juny (Sant Joan) Dissabte
15 d'agost (l'Assumpció) Dimarts
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) Dilluns
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Dijous
1 de novembre (Tots Sants) Dimecres
6 de desembre (Dia de la Constitució) Dimecres
8 de desembre (la Immaculada) Divendres
25 de desembre (Nadal) Dilluns
26 de desembre (Sant Esteve) Dimarts

Festes locals a L'Hospitalet (Ple 8/2016 ordinari, de 27 de setembre de 2016)

Festiu Dia de la setmana
5 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) Dilluns
25 de setembre (Mare de Déu de la Mercè) Dilluns
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400