Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Certificats digitals
Quins certificats i sistemes d’identificació accepta l’Ajuntament?
D’acord amb allò que estableix l’article 24 de la llei 15/2014 de 12 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa: les Administracions Públiques hauran d’admetre tots els certificats reconeguts inclosos a la “Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.», l’Ajuntament admet tots aquests certificats, els quals són validats a través de la Plataforma de Validació (PSIS) del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Així mateix, i d’acord amb allò que estableix el Decret d’Alcaldia-Presidència determinant els usos dels sistemes d’identificació i signatura integrats en el sistema VALid en l’àmbit de l’administració local, tots aquells ciutadans que disposin de sistemes d’identificació admesos per VALid, podran utilitzar-los per a la relació amb l’Ajuntament, tant com a sistema d’identificació, com de signatura electrònica, d’acord amb allò que estableix l’article 10.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú.

VALid ofereix accés a diferents mecanismes d’identificació, que són actualment:
 • idCAT Mòbil: mecanisme ofert pel Consorci AOC basat en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari. Permet donar-se d'alta en línia amb o sense certificat electrònic.
 • Certificats qualificats o reconeguts: permeten identificar als usuaris que disposin de certificat qualificat o reconegut, en programari o en targeta.
 • Cl@ve: sistema d’identificació d’usuaris ofert per l’Administració General de l’Estat, Cl@ve PIN i Cl@ve permanente. Necessiten de registre previ, amb o sense certificat electrònic.
Com obtenir un certificat o un sistema d’identificació digital?
Les gestions per a l'obtenció d’un certificat digital s'han de realitzar davant d'una autoritat de certificació.

A l’Ajuntament (per a persones físiques): A altres organismes: 
Quins certificats electrònics utilitza l’Ajuntament?
L'Ajuntament de L’Hospitalet té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://seuelectronica.l-h.cat . L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. El certificat que identifica la Seu és:

Certificat de Seu electrònica
 • Identificador clau: ‎ ‎6a b5 99 79 aa a8 c5 1d
 • Emès per a: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
 • Emès per: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de seu electrònica, de classe 1, nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 23-05-2016 11:08 / 24-05-2018 11:08
 • Límits d'ús: Firma digital, Cifrado de clave (a0)
 • Empremta digital: 40 80 12 c2 6e 38 77 4d 75 d1 e9 1a 77 f7 41 45 a8 d6 f3 c6
També reconeix com a pròpies i integrants de la Seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del contractant:
  Notificacions electròniques:
  Factures electròniques: Tràmits electrònics:
Segells electrònics d'òrgan emprats
Segell d’Actuació Administrativa Automatitzada
 • Identificador clau: ‎ ‎13 84 79 96 FB 52 AB B6 56 5D 63 AB 5B 7C 06 36
 • Emès per a: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
 • Emès per: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 01-12-2015 11:08 / 01-12-2018 11:01
 • Límits d'ús: Signatura digital, Sense repudiació, Xifra les claus, Xifra el document
 • Empremta digital: AC FB 75 04 AB C2 7A 5D 81 E1 44 56 AA 00 EA A5 B3 99 24 5A
Amb aquest segell s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:
 • Emissió del justificant del Registre General d’Entrada
 • Digitalització de documents
 • Emissió de la notificació de resolucions i decrets
 • Emissió de la notificació d’acords de la Junta de Govern Local
 • Emissió de la notificació d’acords del Ple
Resolució relativa a les actuacions administratives automatitzades mitjançant certificat de segell electrònic.

Segell de Serveis Administració Electrònica
 • Identificador clau: ‎ ‎43 CC 89 9A BD D6 DD B7 56 98 EE 54 91 D4 D4 AC
 • Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
 • Emès per: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 15-01-2016 15:04 / 15-01-2019 14:55
 • Límits d'ús: Signatura digital, Sense repudiació, Xifra les claus, Xifra el document
 • Empremta digital: 17 DF 22 DE 85 13 69 4D 2A 9C 74 00 A1 F7 7F CE 13 89 9C 00 ‎‎
Aquest segell s’utilitza en la prestació de serveis d'administració electrònica per part del Consorci Administració Oberta de Catalunya a l’Ajuntament de L’Hospitalet. Es tracta de serveis com: emissió d’evidències de notificació electrònica (e-Notum), emissió del justificant de presentació en el Registre Auxiliar de l’Ajuntament (EACAT), consultes d’informació entre administracions (Via Oberta), ...
Com puc validar una signatura o un certificat?
L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://validador.catcert.cat/psiswebclient/

El Govern espanyol ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400