Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Certificats digitals
Què és la signatura electrònica?
La signatura electrònica és un sistema d'acreditació que permet verificar la identitat de la persona que realitza una gestió i la integritat del contingut dels missatges que envia, amb el mateix valor que la firma manuscrita.

Amb la signatura electrònica podreu realitzar tràmits i gaudir dels serveis que l’Ajuntament de L’Hospitalet i altres administracions públiques posen a disposició de la ciutadania en les seves pàgines web.

Per fer servir aquest sistema heu de disposar d'un certificat digital, l’emissió del qual l’ha de fer una autoritat de certificació reconeguda.
Com és un certificat digital?
Un certificat digital és un fitxer electrònic que es pot emmagatzemar al navegador de l’ordinador, en una memòria externa (USB, CD...) o al xip integrat en una targeta.

L’ús del certificat digital garanteix:
 • La identificació de l’emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.
 • La integritat de la transacció. S’ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
 • El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.
 • La confidencialitat de l’enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada. 
El certificat digital conté:
 • Les dades identificatives del certificat
 • Les dades identificatives del posseïdor del certificat
 • L’algorisme de signatura (nombre informàtic)
 • Les dades d’identificació de l’entitat certificadora
 • El període de validesa del certificat
 • La clau pública
 • La signatura de l’entitat certificadora
Com obtenir un certificat digital?
Les gestions per a l'obtenció d’un certificat digital s'han de realitzar davant d'una autoritat de certificació. Les entitats de certificació estan regulades en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 

A l’Ajuntament: Als webs de:
Quins certificats accepta l’Ajuntament?
Els certificats digitals més utilitzats actualment són: L’Ajuntament permet utilitzar tots el que accepti el servei de validació de l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) .
Quins certificats electrònics utilitza l’Ajuntament?
Per donar compliment a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l'Ajuntament de L’Hospitalet disposa dels següents dispositius de certificació:

Certificat de Seu electrònica
Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb la Seu electrònica de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Certificat de segell electrònic del Registre electrònic
Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, utilitzat per realitzar la signatura dels rebuts emesos pel Registre electrònic de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Certificat de servidor d'aplicacions vinculades a la Seu
Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb el servidor d'aplicacions vinculades a la Seu electrònica de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Com puc validar una signatura o un certificat?
L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://validador.catcert.cat/psiswebclient/  

El Govern espanyol ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es  
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400