Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions de càrrecs electes

(En actualització)

De conformitat amb l’acord del Ple de 26 de juny de 2023, els membres d’aquesta Corporació reben les següents retribucions:

a) Membres amb dedicació exclusiva:
· Alcalde/ssa: 81.610,20 €/any
· Tinents/es d’alcaldia: 76.512,24 €/any
· Regidors/es de Govern, Regidors/es adjunts/es, Regidors/es-Presidents/es de Districte i Regidors/es Portaveus de grup polític municipal:
i. Dedicació total: 71.400 €/any
ii. Portaveu titular o suplent amb dedicació parcial (50%): 35.700 €/any
b) Membres sense dedicació exclusiva en concepte d’assistència a sessions: 1.657,5 €/sessió amb límit anual de 19.890 €.

 

a) Membres de la corporació amb dedicació exclusiva

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Dedicació associada a la retribució Retribució bruta anual (EUR) Formació política
Aisa Abdellaoui, Imán Regidora Presidenta de Districte Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
Alcaide Martín, José Antonio Tinent d’Alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Casola Salvataella, Silvia Regidora portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 71.400 ERC+EUiA
Domínguez López, Manuel Regidor portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 71.400 LHECP-C
Esplugas González, Sonia  Regidora portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 71.400 PP
García Manota, Laura Tinenta d'Alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Gómez Fernández, Olga Regidora Presidenta de Districte Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
Gómez Luque, David Tinent d'Alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Gómez Viñas, Rafael Regidor de Govern Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
González Priego, Francisco Javier Regidor portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 71.400 VOX
Husillos Gutiérrez, Jesús Tinent d’Alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Quirós Brito, David Tinent d’Alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Ramírez Pérez, Rocío  Tinenta d'Alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Ramos Zafra, Lola Regidora Presidenta de Districte Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
Revilla Sánchez, Maria Teresa Regidora Presidenta de Districte
Regidora adjunta
Govern Exclusiva 71.400  PSC-CP

b) Membres de la corporació  amb dedicació parcial

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Dedicació associada a la retribució Retribució bruta anual (EUR) Formació política
Garcia Muñoz, Jorge Regidor portaveu suplent de grup municipal Oposició Parcial al 50% 35.700 ERC+EUiA

c) Membres de la corporació que perceben dietes per assistència a les sessions del Ple municipal:

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Retribució bruta anual (EUR) Formació política
Alzamora Merino, Laura Regidora Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) LHECP-C
Diéz Crespo, José Javier Regidor Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) PP
Graells Veguin, Jaume Regidor Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) ERC+EUiA
López Sancho, Esther Regidora Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) VOX
Lozano Montoya, Núria Regidora Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) LHECP-C
Padilla Rubio, Jaime Regidor Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) VOX
Paricio Blázquez, Lorena Regidora Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) PP
Sánchez-Lafuente Liria, David Regidor Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) PP

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400