Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Protecció de dades

Protecció de dades

1. El marc normatiu de la protecció de dades

Altres normes relacionades:

El Reglament Europeu de Protecció de dades implica  un canvi de paradigma, que resideix en la protecció de les dades de caràcter personal sobre una dimensió preventiva o anticipadora.

El RGPD és des del 25 de maig de 2018 una norma directament aplicable, a l’Administració Local i a les entitats del seu sector públic.

Per tant, l’Ajuntament de L’Hospitalet, està treballant un sistema d’adequació a través de la implementació de mesures tècniques i organitzatives, que articuli el nou model institucional i de gestió de les dades de caràcter personal.

2. La política de privacitat i de seguretat de l'Ajuntament de L'Hospitalet

A l’Ajuntament de L’Hospitalet estem compromesos amb la protecció de les dades de caràcter personal. Per això, la política de protecció de dades de l’Ajuntament informa sobre el tractament d’aquelles dades de la Seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

Solament per poder accedir a alguns serveis del web municipal que disposin de tràmit específic, els usuaris hauran de subministrar les dades de caràcter personal imprescindibles per la prestació del servei sol.licitat.

2.1. Objecte i àmbit d’aplicació
 1. La política de protecció de dades de l’Ajuntament serà d’aplicació a tots els sistemes d’informació i a totes les activitats de tractament de dades de caràcter personal dels que és responsable l’Ajuntament.
 2. La política de protecció de dades de l’Ajuntament serà d’obligat compliment per a totes les Unitats administratives que conformen l’estructura administrativa de l’Ajuntament i per a tot el personal amb accés a la informació de la qual és responsable amb independència del seu destí, condició laboral o relació per la qual s’accedeix a la informació.
 3. La política de protecció de dades de l’Ajuntament afectarà a la informació i a les dades personals tractades per mitjans electrònics i en suport paper que l’Ajuntament gestiona en l’àmbit de les seves competències.
2.2. Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament de les dades
 • Identitat: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
 • Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2. 08901 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 • Adreça de correu electrònic: reponsable.dadespersonals@l-h.cat
Delegat de Protecció de Dades
 • Identitat: Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet
 • Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2. 08901 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 • Adreça de correu electrònic: dpd@l-h.cat
Base jurídica del tractament

Les bases jurídiques, que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, són les contemplades a l’article 6.1 del RGPD, i amb caràcter general: Article 6.1a) L’interessat dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals; Article 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, i l’article 6.1.e) El tractament és necessari per l’acompliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Finalitats del tractament

El Registre d’Activitats de Tractament (RAT), de l’Ajuntament, detalla el conjunt d’activitats que comporten el tractament de dades de caràcter personal. A continuació, i de forma general, la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les dades dels interessats són:
 

Tractament Per a què es fan servir les dades
Prestació de serveis i tràmits municipals Tractarem la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol.licitat. Les dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol.licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol.licitud, o consentiment, o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment.
Activitats Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers, ... organitzades per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
Participació ciutadana Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
Subscripcions Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament, a través de diferents canals, com butlletins electrònics. Les dades no seran cedides a tercers.
Bústia de contacte i suggeriments Tractarem les dades per respondre les diferent sol.licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.
Consentiment

L’inici d’un tràmit, en qualsevol dels canals municipal, implicarà el consentiment i l’acceptació, i sense reserves, de la política de protecció de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament.

Aquest consentiment comportarà l’acceptació i l’autorització a l'Ajuntament per la recollida de les dades, per la seva incorporació als fitxers adients, pel tractament necessari d’aquestes dades, i, finalment, per l’autorització per a la seva conservació, durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades, tractades per l’Ajuntament, tenen reconegut l’exercici dels següents drets:

 • DRET D’ACCÉS: Per sol.licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa.
 • DRET DE RECTIFICACIÓ: Per sol.licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • DRET DE SUPRESSIÓ: Per sol.licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
 • DRET DE LIMITACIÓ: Per sol.licitar un ús restringit de les dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • DRET D’OPOSICIÓ: Per sol.licitar que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi. També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • DRET DE PORTABILITAT: Per sol.licitar, quan sigui possible i si escau, rebre les dades personals, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.

En qualsevol moment, les persones titulars de les dades, poden exercir el seu dret d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, d’oposició i de portabilitat al tractament de la informació sobre les seves dades personals, de forma:

 • PRESENCIAL, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat, o bé,
 • ELECTRÒNICA, presentant el formulari corresponent ubicat a la Seu electrònica, del web municipal. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: Exercici de drets RGPD.

La persona titular de les dades que faci servir els serveis oferts, a través del Web de l'Ajuntament, haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe i per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a https://apdcat.gencat.cat

Delegat de Protecció de Dades

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal; sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitgeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament, sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet, a través del correu dpd@l-h.cat.

Destinataris

Les dades de caràcter personal recollides per l'Ajuntament no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals.

Període de conservació

Les dades personals, de les persones titulars de les dades, es conservaran durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament mitjançant el portal https://seuelectronica.l-h.cat/ es produeixen sempre en un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades transmeses.


Informació addicional sobre el tractament de dades personals

La protecció de les dades de caràcter personal, de les persones físiques, està regulada al Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que adapta l’ordenament jurídic espanyol al RGPD, i completa les seves disposicions.

Més informació a:

3. El responsable de les dades
 • L’Ajuntament  com a responsable de les dades (articles 24 a 27 del RGPD), és qui garantirà el compliment de les obligacions derivades de l’actual normativa en protecció de dades, així com serà el garant perquè s’adoptin les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a la seva adequació.

Les dades de contacte del Responsable són:
Ajuntament de L’Hospitalet
Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet
Correu electrònic: responsable.dadespersonals@l-h.cat

4. El delegat de protecció de dades (DPD)
 • La figura de Delegat de Protecció de Dades ve definida als articles 37, 38 i 39 del RGPD, i s’insereix com una peça important, al nou sistema institucional i de gestió de dades personals que s’emmarca en la política proactiva o preventiva per la qual advoca el RGPD, essent una figura d’obligada designació als ens que integren  l’Administració Local.
 • En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal;  sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitjeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament,  sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet.

  Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són:
  Ajuntament de L’Hospitalet
  Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet
  Correu electrònic: dpd@l-h.cat
5. El registre d'activitats de tractament (RAT)
 • Les Administracions públiques han de fer públic un inventari de les activitats de tractament accessible per mitjans electrònics, a través d’un Registre d’Activitats de Tractament (RAT) i es configura com a el punt de partida en la gestió de la protecció de dades, i consisteix en una descripció de les activitats de tractament, atenent els continguts exigits al RGPD.
 • Per tant, el Registre d’activitats de tractament (RAT) de l’Ajuntament de L’Hospitalet que es publica pel seu coneixement en aquesta Secció, i per la seva consulta, inclou la denominació de l’activitat de tractament; la licitud del tractament; la finalitat del tractament; les categories d’interessats; les categories de dades personals objecte de tractament; les categories de destinataris; la conservació de les dades, les mesures de seguretat i les transferències internacionals.
6. L'exercici de drets
 • Per tant, l’Ajuntament de L’Hospitalet, posarà a disposició dels interessats, a través de la Seu electrònica del web municipal, l’actualització dels tràmits corresponents per a l’exercici dels drets, pel que respecta a les seves dades personals, conforme a Reglament.
7. Els encarregats de tractament de dades personals, per compte de l'Ajuntament
 • El Considerant 81, del Reglament General de Protecció de dades diu: “El tractament per un encarregat ha de regir-se per un contracte o altre acte jurídic”. Per això,  la regulació de la relació entre l’Ajuntament i l’encarregat del tractament de dades personals s’establirà a través d’un contracte que els vinculi.

  El responsable del tractament (en aquest cas, l’Ajuntament) no perd aquesta consideració en cap cas, continuant sent responsable que les dades personals es tractin correctament.
 • Per tant, i amb la finalitat de regular, amb totes les garanties, aquest context, l’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat, per Junta de Govern Local de 9 d'abril de 2019, les condicions  generals, que regulen les relacions de l’Ajuntament amb tercers encarregats del tractament de dades de caràcter personal, per tal d’habilitar els adjudicataris dels contractes administratius o contractes privats subscrits amb l’Ajuntament o les contraparts dels convenis i altres acords amb efectes jurídics, perquè puguin tractar per compte de l’Ajuntament, les dades de caràcter personal; així com, l’aprovació de les condicions particulars, que han de regir el “Contracte d’encarregat de tractament de dades de caràcter personal”, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  Les condicions, tant generals com a particulars hauran de ser adoptades per a cadascun dels contractes, convenis i altres acords amb efectes jurídics, en que l’Ajuntament sigui part i suposin un tractament de dades personals, per part d’un tercer. Les condicions hauran de ser observades i d’obligat compliment.

Més informació a:

Documentació addicional:

8. Videovigilància equipaments municipals

En compliment del deure d’informació l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat INFORMA que les imatges captades pels sistemes de videovigilància seran tractades per l’Ajuntament com a Responsable del tractament, constant aquesta activitat de tractament de videovigilància al corresponent Registre d’activitats de tractament (RAT) de l’Ajuntament.

L’article 4.14 del Reglament General de Protecció de dades 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), diu que la imatge constitueix una dada de caràcter personal, i per tant, li és d’aplicació les previsions d’aquest Reglament.

El sistema de càmeres de videovigilància és un sistema d’informació integrat que inclou tant les càmeres com els mitjans destinats a la monitorització, l’enregistrament, la transmissió o el tractament de les imatges i consisteix en la captació d’imatges a través de càmeres.

Els espais vigilats estan senyalitzats de conformitat amb la instrucció de l’Autoritat catalana de protecció de dades (ApdCAT) 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.

Finalitat del tractament

Les imatges captades pels sistemes de videovigilància, seran tractades per l’Ajuntament, com a Responsable del tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat de les instal.lacions i dependències municipals i de les persones que hi treballen o accedeixen a les mateixes, per l’assegurament del funcionament normal dels serveis públics.

Licitud del tractament

La licitud del tractament està basada als articles del Reglament General de Protecció de dades. Article  6.1c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del tractament, i article 6.1e) El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al Responsable del tractament; i en base a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  de Protecció de dades  personals i garantia dels drets digitals. Article 22, sobre tractaments amb finalitats de videovigilància.

Conservació

Les dades es conservaran durant un mes, per complir amb la finalitat per la qual es van recavar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat i del tractament de les dades. Tan sol en el cas que puguin servir com a prova d’un delicte, es podran bloquejar en espera de l’ús policial o judicial corresponent.

Comunicació
 • Està previst comunicacions d’imatges a Forces i Cossos de Seguretat i als Jutjats i Tribunals.
 • No estan previstes transferències a tercers països o organitzacions internacional excepte per obligació legal.
Exercici de drets

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, així com limitació, portabilitat, quan procedeixi, davant d’Oficina d’Atenció ciutadana, carrer Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet) o Seu electrònica.

Si a l’exercici dels seus drets no ha estat degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades (ApdCAT). Amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació, davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a través de la direcció de correu electrònic dpd@l-h.cat.

9. Política de cookies

Els llocs web i l'app Connecta LH de l'Ajuntament de L’Hospitalet utilitzen cookies.

A continuació, podreu trobar informació detallada sobre què són les cookies, quina tipologia de cookies s'utilitzen als llocs web municipals i Apps de l'Ajuntament de L’Hospitalet i com configurar-les.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web o Apps mòbils. Les cookies permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

Tipus de galetes

En funció del domini des d'on s'enviïn les galetes i tractin les dades que s'obtinguin, podem distingir:

 • Cookies pròpies: Són les que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

Segons el termini de temps que romanen activades a l'equip podem distingir:

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web o app mòbil.
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies en les què les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar de minuts a anys.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, podem distingir entre:

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d'una comanda, fer la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris al terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.
 • Cookies d'anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable d'aquestes, el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per introduir millores a funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
 • Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.
Cookies que s'utilitzen als llocs web i Apps municipals
Tipus Nom Durada Procedència Finalitat
Técniques ASP.NET _sessionId Sessió *.l-h.cat Gestió dels paràmetres de la sessió, necessari per al correcte funcionament de la web i els formularis de tramitació
cookiebar, cookiebar-third-party, cookiebar-tracking 1 mes https://cookie-bar.eu/ Gestionar la personalització de les cookies
Analítiques _gat 1 minut Google Analytics Gestiona i filtra les peticions de bots
_ga_* 13 mesos Google Analytics Gestió de vistes de pàgines web
_ga 13 mesos Google Analytics Gestió de vistes de pàgines web
_gid 1 día Google Analytics Gestió de vistes de pàgines web

A més d'utilitzar el nostre panell de configuració, és possible deshabilitar o configurar les galetes que s'instal·len al vostre equip, mitjançant la configuració del vostre navegador d'internet.

Recordeu que algunes característiques dels continguts de la pàgina web només estan disponibles si es permet la instal·lació de cookies al vostre navegador. Si bloqueges la instal·lació de cookies, és possible que no puguis accedir totalment o parcialment al lloc web o a algunes de les seves funcionalitats.

L'Ajuntament d'Hospitalet no es fa responsable del contingut i veracitat de les polítiques de privadesa dels tercers incloses en aquesta política de cookies; així mateix, pot modificar aquesta Política de Cookies en funció de noves exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Serà possible retirar el consentiment inicialment prestat en qualsevol moment.

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400