Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions de càrrecs electes

De conformitat amb l’acord del Ple de 21 de juny de 2019 (BOPB 01.07.2019) a la data de l’actualització, els membres d’aquesta Corporació reben les següents retribucions:


a) Membres amb dedicació exclusiva:
· Tinents/es d’alcaldia: 76.512,24 €/any
· Regidors/es de Govern, Regidors/es adjunts/es, Regidors/es-Presidents/es de Districte i Regidors/es Portaveus de grup polític municipal:
i. Dedicació total: 71.400 €/any
ii. Portaveu titular o suplent amb dedicació parcial (50%): 35.700 €/any
b) Membres sense dedicació exclusiva en concepte d’assistència a sessions: 1.657,5 €/sessió amb límit anual de 19.890 €.
c) Membres sense retribució per renúncia.

 

a) Membres de la corporació amb dedicació exclusiva

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Dedicació associada a la retribució Retribució bruta anual (EUR) Formació política
Aisa Abdellaoui, Imán Regidora adjunta Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
Almécija Hernández, Concepción Regidora adjunta Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
Belver i Vallés,  Francesc Josep Tinent d’alcaldia i portaveu de grup municipal Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Castro Borrallo, José Tinent d’alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Esplugas González, Sonia  Regidora portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 71.400 PP
Garcia Acero, Antoni Regidor portaveu del grup municipal Oposició Exclusiva 71.400 ERC
García Manota, Laura Regidora adjunta Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
García Valle, Miguel M. Regidor portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 71.400 C’s
Gómez Fernández, Olga Regidora Presidenta de Districte Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
González Montes, Ana Regidora portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 71.400 LHECP-ECG
Husillos Gutiérrez, Jesús Tinent d’alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Quirós Brito, David Tinent d’alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Ramírez Pérez, Rocío  Tinenta d’alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP
Ramos Zafra, Lola Regidora Presidenta de Districte Govern Exclusiva 71.400 PSC-CP
Revilla Sánchez, Maria Teresa Regidora Presidenta de Districte
Regidora adjunta
Govern Exclusiva 71.400  PSC-CP
Sariñena Hidalgo, María Ángeles Tinenta d’alcaldia Govern Exclusiva 76.512,24 PSC-CP

b) Membres de la corporació  amb dedicació parcial

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Dedicació associada a la retribució Retribució bruta anual (EUR) Formació política
Garcia Muñoz, Jorge Regidor portaveu suplent de grup municipal Oposició Parcial al 50% 35.700 ERC

c) Membres de la corporació que perceben dietes per assistència a les sessions del Ple municipal:

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Retribució bruta anual (EUR) Formació política
Alzamora Merino, Laura Regidora Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) LHECP-ECG
Batalla i Pascual, Rosa Regidora Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) ERC
Carmona i Martínez, Lluïsa  Regidora Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) ERC
Esteban Fernández, Carmen Regidora Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) C’s
Lozano Montoya, Núria Regidora Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) LHECP-ECG
Martín González, Jesús Amadeo Regidor Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) C’s
Mombiela i Quintero, Xavier Regidor Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) ERC
Ruiz Narváez, Rainaldo Regidor Oposició 19.890 (1.657,5 per assistència efectiva a un Ple) C’s

d) Membres de la corporació sense retribucions per renúncia

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Retribució bruta anual Formació política
Marín Martínez,  Núria Alcaldessa Govern Sense retribució municipal PSC-CP

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400