Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Retribucions i currículums de personal eventual

Retribucions i currículum de personal eventual

La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, permet als ajuntaments incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual. En aquest sentit, l'article 89 d'aquesta llei indica que el personal al servei de les entitats locals estarà integrat per funcionaris de carrera, contractats en règim de dret laboral i personal eventual que desenvolupa funcions de confiança o assessorament especial. 

Aquesta norma també determina el nombre màxim de llocs de treball de personal eventual en funció de la població. Així, l'article 104, bis, f) assenyala que els ajuntaments amb una població superior a 75.000 i no superior a los 500.000 habitants podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no excedeixi la xifra de regidors de la Corporació Local. En quant a L'Hospitalet, la Corporació Local la formen 27 regidors i regidores. Aquesta Llei també assenyala que el nomenament i cessament d'aquest personal és lliure i correspon a l'Alcalde/ssa o President/a de cada entitat local.

Dins d'aquest límit màxim, cada Corporació a través del Ple municipal concreta a l'inici del seu mandat el nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

En el cas de L'Hospitalet, encara que la Llei permet establir una plantilla de 27 llocs de treball de personal eventual, aquesta s'ha fixat per sota de la xifra permesa legalment. En concret n'hi ha 24, dels quals estan ocupats 20. En el conjunt de la plantilla aquest tipus de llocs de treball permesos per la Llei representen només l'1% del total.

En quant a les seves característiques, en la línia d'altres administracions públiques, el 25% dels llocs de treball de personal eventual corresponen als grups polítics, mentre que la resta corresponen a les àrees municipals de la divisió organitzativa de l'administració. 

Informe de situació personal eventual 104 bis, apartat 6, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril
Relació i currículums del personal eventual. Article 104 bis f) Llei 7/1985
Nom i cognoms Personal eventual Retribució bruta anual Currículum
Cristina Salido Cabo Assessora de l'Alcaldia 71.400€
Lluis Esteve Garnés Assessor nivell 1. Àmbit d’Educació, amb l’assessorament a l’Alcaldia en la coordinació per a l’execució i implantació del Pla de Regeneració Urbana Integral al Barri de Les Planes, Blocs Florida 68.544 €
Mario Ruiz Camps Assessor nivell 1. Àrea d'Alcaldia-Presidència 68.544 €
David Gómez Luque Assessor nivell 2. Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social 57.120 €
Dolores López López Assessora nivell 2. Àrea d’Alcaldia-Presidència 57.120 €
Roberto González Hernández Assessor nivell 2. Area d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 57.120 €
Juan Manuel Peña Infantes Assessor nivell 2. Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 57.120 €
Cristina Santón Ramiro Assessora nivell 2. Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans 57.120 €
Alexandre Porqueras Llopis Assessor nivell 2. Àrea de planificació estratègica i econòmica, joventut i esports 57.120 €
Juan Jose Blázquez Gallego Assessor nivell 2. Àrea de planificació estratègica i econòmica, joventut i esports 57.120 €
Ernesto Diogenes Carrión Sablich Assessor nivell 3. Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans 45.696 €
Ramon Oriola Fernández Assessor nivell 3. Àrea d’Educació, Innovació i Cultura 45.696 €
Ricard Raquer Poncela Assessor nivell 3. Regidoria Districte 2 45.696 €
Carlos González Quirós Assessor nivell 3. Regidoria Districte 1 i 6 44.800€
Juan Felipe Guevara Lozada Assessor nivell 3. Àrea d'Alcaldia-Presidència 45.696 €
María Ibáñez Lechado Assessor grup municipal (PSC) 39.984 €
Domingo Mir Fornos Assessor grup municipal (ERC) 39.984 €
Carlos Juan Hernández Assessor grup municipal (LHECP-ECG) 39.984 €
Alfredo Bergua Valls Assessor grup municipal (PP) 39.984 €
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400