Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Retribucions i currículums de personal eventual

Retribucions i currículum de personal eventual

La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, permet als ajuntaments incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual. En aquest sentit, l'article 89 d'aquesta llei indica que el personal al servei de les entitats locals estarà integrat per funcionaris de carrera, contractats en règim de dret laboral i personal eventual que desenvolupa funcions de confiança o assessorament especial. 


Aquesta norma també determina el nombre màxim de llocs de treball de personal eventual en funció de la població. Així, l'article 104, bis, f) assenyala que els ajuntaments amb una població superior a 75.000 i no superior a los 500.000 habitants podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no excedeixi la xifra de regidors de la Corporació Local. En quant a L'Hospitalet, la Corporació Local la formen 27 regidors i regidores. Aquesta Llei també assenyala que el nomenament i cessament d'aquest personal és lliure i correspon a l'Alcalde/ssa o President/a de cada entitat local.

Dins d'aquest límit màxim, cada Corporació a través del Ple municipal concreta a l'inici del seu mandat el nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

En el cas de L'Hospitalet, encara que la Llei permet establir una plantilla de 27 llocs de treball de personal eventual, aquesta s'ha fixat per sota de la xifra permesa legalment. En concret n'hi ha 24, dels quals estan ocupats 21. En el conjunt de la plantilla aquest tipus de llocs de treball permesos per la Llei representen només l'1% del total.

En quant a les seves característiques, en la línia d'altres administracions públiques, el 25% dels llocs de treball de personal eventual corresponen als grups polítics, mentre que la resta corresponen a les àrees municipals de la divisió organitzativa de l'administració. 

Nom i cognoms Personal eventual Retribució bruta anual Currículum
Cristina Salido Cabo Assessora d'Alcaldia 74.256 €
Lluis Esteve Garnés Assessor nivell 1. Regidoria d’Inversions, Habitatge i Plans Integrals 71.285,76€
Mario Ruiz Camps Assessor nivell 1. Àrea d'Alcaldia-Presidència 71.285,76 €
M.Ángeles Sariñena Hidalgo Assessora nivell 1. Àrea de Serveis a les persones 71.285,76 €
Mª Carmen González Durán Assessora nivell 1. Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 71.285,76 €
Dolores López López Assessora nivell 2. Àrea d’Alcaldia-Presidència 59.404,8 €
Roberto González Hernández Assessor nivell 2. Àrea de Seguretat, Mobilitat i Recursos Humans 59.404,8 €
Juan Manuel Peña Infantes Assessor nivell 2. Àrea de Manteniment i Serveis 59.404,8 €
Cristina Santón Ramiro Assessora nivell 2. Àrea de Drets Socials 59.404,8 €
Alexandre Porqueras Llopis Assessor nivell 2. Àrea d'Hisenda i Urbanisme 59.404,8 €
Juan Jose Blázquez Gallego Assessor nivell 2. Àrea de Serveis a les Persones (Esports) 59.404,8 €
Ramon Oriola Fernández Assessor nivell 3. Àrea de Serveis a les Persones 47.523,84 €
Ricard Raquer Poncela Assessor nivell 3. Àrea de Seguretat, Mobilitat i Recursos Humans 47.523,84 €
Carlos González Quirós Assessor nivell 3. Regidoria Districte 6 47.523,84 €
David Torres González Assessor nivell 3. Regidoria Districte 1 47.523,84 €
Juan Felipe Guevara Lozada Assessor nivell 3. Àrea d'Alcaldia-Presidència 47.523,84 €
María Ibáñez Lechado Assessora grup municipal (PSC) 41.583,36 €
David Maya Prieto Assessor grup municipal (ERC+EUiA) 41.583,36 €
Carlos Juan Hernández Assessor grup municipal (LHECP-ECG) 41.583,36 €
Isabel Aguayo Díez Assessora grup municipal (PP) 41.583,36 €
Mónica Soria Verdión Assessora grup municipal (VOX) 41.583,36 €

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400