Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Menjador per a gent gran

Servei de la cartera de serveis socials municipal dirigit a persones grans a partir de 65 anys amb baixos ingressos econòmics, amb problemes de soledat i manca de suport social i amb necessitats de cobrir  una alimentació bàsica i equilibrada.

Els requisits per ser-ne beneficiari són:
  • Estar empadronat a L'Hospitalet
  • Tenir 65 anys o més

Sol·liciteu entrevista amb el/la  treballador/a  social de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del seu districte.

Documentació necessària

  • Full de consentiment tractament dades
  • DNI/NIF (original i fotocòpia)
  • Targeta sanitària (original i fotocòpia)
  • Informe mèdic actualitzat on ha de constar patologies i especificar tipus de dieta
  • Dades bancàries per domiciliar els rebuts
  • Certificat d'ingressos o Declaració de la Renda de les Persones Físiques

Impresos associats

Full de consentiment tractament dades

El Servei es realitza en diferents casals municipals de la ciutat: Sant Josep, la Torrassa, Santa Eulàlia, Provençana, Can Serra, Pubilla Cases, Ermita i Gornal, de dilluns a divendres de 13 a 15 hores.

És un servei de copagament.
El cost es determina en funció del nivell d'ingressos de la persona sol·licitant.
El servei està subjecte a disponibilitat de places.