Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informe dels serveis socials per acreditar risc d'exclusió residencial

Informe dels serveis socials, a petició de la persona interessada que es troba amb risc de perdre l'habitatge habitual, que permet acreditar el risc d'exclusió residencial, tal i com contempla la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Les persones empadronades a L'Hospitalet en situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els requeriments especificats.

 • Estar empadronat a L'Hospitalet
 • Trobar-se en risc d'exclusió residencial, persones o unitats familiars amb ingressos inferiors a:
  • Si es tracta de persones que viuen soles: 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya, que es pot consultar a la web www.gencat.cat)
  • Si es tracta d'unitats de convivència de més d'una persona: 2,5 vegades l'IRSC
  • En cas de persones discapacitades o amb gran dependència: 3 vegades l'IRSC
  • També si es superen els límits d'ingressos fixats i existeix risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no es disposa d'alternativa pròpia.

Quan existeix el risc de pèrdua de l'habitatge habitual i no tinguin una alternativa d'habitatge propi.
Aquest informe s'emetrà en un termini màxim de 15 dies des del moment del registre de la sol·licitud, sempre que hagin estat acreditats documentalment els requisits establerts a la normativa vigent.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, recordeu afegir el número de telèfon per facilitar el contacte amb vostè.
 • Justificants dels ingressos de la unitat familiar (nòmines, pensions., subsidis..)
 • Certificat de discapacitat o de grau de dependència, si es disposa
 • Informació del procediment judicial del desnonament, si és el cas

 • Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
Sense resolució d'òrgan

Personal de treball social es posarà en contacte amb vostè per tal de continuar amb la tramitació i l'expedició de l'informe.