Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Informe dels serveis socials per acreditar risc d'exclusió residencial

Imprimir
Informe dels serveis socials, a petició de la persona interessada que es troba amb risc de perdre l'habitatge habitual, que permet acreditar el risc d'exclusió residencial, tal i com contempla la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones empadronades a L'Hospitalet en situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els requeriments especificats.

QUAN ES POT FER

Quan existeix el risc de pèrdua de l'habitatge habitual i no tinguin una alternativa d'habitatge propi..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Estar empadronat a L'Hospitalet
 • Trobar-se en risc d'exclusió residencial, persones o unitats familiars amb ingressos inferiors a:
  • Si es tracta de persones que viuen soles: 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya, que es pot consultar a la web www.gencat.cat)
  • Si es tracta d'unitats de convivència de més d'una persona: 2,5 vegades l'IRSC
  • En cas de persones discapacitades o amb gran dependència: 3 vegades l'IRSC
  • També si es superen els límits d'ingressos fixats i existeix risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no es disposa d'alternativa pròpia.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
Aporteu original i fotocòpia de la documentació següent:
 • Instància general, recordeu afegir el número de telèfon per facilitar el contacte amb vostè.
 • Justificants dels ingressos de la unitat familiar (nòmines, pensions., subsidis..)
 • Certificat de discapacitat o de grau de dependència, si es disposa
 • Informació del procediment judicial del desnonament, si és el cas
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Personal de treball social es posarà en contacte amb vostè per tal de continuar amb la tramitació i l'expedició de l'informe.

TEMPS DE RESPOSTA

Aquest informe s'emetrà en un termini màxim de 15 dies des del moment del registre de la sol·licitud, sempre que hagin estat acreditats documentalment els requisits establerts a la normativa vigent.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400