Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Dret de limitació de dades personals

Dret de la persona interessada de limitar l’ús de les dades en disposició d’aquest Ajuntament (Article 18 del RGPD).  

La persona afectada o una altra que la representi en nom seu.

El Responsable del tractament (l’Ajuntament), respecte la seva sol·licitud, ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva recepció, per la qual cosa es comunicarà a l’interessat la limitació  sol·licitada o bé el motiu pel qual la limitació no es considera procedent. En aquest mateix termini es contestarà a la seva sol·licitud, encara que no tractem les seves dades.

En el cas que es consideri que el termini de resolució s’ha d’ampliar, també s’informarà a l’interessat sobre els motius de la dilació i les actuacions realitzades per respondre la seva sol·licitud.

Si s’estima la seva sol·licitud, es comunicarà la limitació a cadascun dels destinataris als quals s’han comunicat les dades personals, d’acord amb el que estableix l’article 19 del RGPD.

Si no s’aten aquesta sol·licitud de limitació, vostè té dret a interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, indicant de forma clara i detallada que demaneu exercir aquest dret, a quines dades es refereix i per quin o quins motius sol·liciteu la limitació.
 • DNI, targeta de residència o passaport
 • Document acreditatiu de les dades que es volen limitar, si escau

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
   

L’Article 18 del RGPD diu:

“Article 18. Dret a la limitació del tractament

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix alguna de les condicions següents:

a) L'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud.
b) El tractament és il•lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol•licita que se’n limiti l’ús.
c) El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
d) L'interessat s'ha oposat al tractament d’acord amb l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.
2. Quan el tractament de dades personals s'ha limitat d’acord amb l'apartat 1, amb excepció de la seva conservació, aquestes dades només es poden tractar amb el consentiment de l'interessat, o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat estat membre.
3. Qualsevol interessat que ha obtingut la limitació del tractament d’acord amb l'apartat 1, ha de ser informat pel responsable abans que s’aixequi aquesta limitació”.


Més informació a Protecció de dades.

Si s’estima la vostra petició se us notificarà la decisió i es comunicarà la limitació a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals.

Si fos el cas, es comunicarà el motiu pel qual es considera que la limitació no procedeix.

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal;  sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitgeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament,  sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són:

Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet

Correu electrònic: dpd@l-h.cat