Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Dret de supressió de dades personals

Dret de la persona interessada que donarà lloc a que es suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives (Article 17 del RGPD). 

La persona afectada o una altra que la representi en nom seu.

El Responsable del tractament (l’Ajuntament), respecte la seva sol·licitud, ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva recepció, per la qual cosa es comunicarà a l’interessat la supressió sol·licitada o bé el motiu pel qual no es considera procedent. En aquest mateix termini es contestarà a la seva sol·licitud, encara que no tractem les seves dades.

En el cas que es consideri que el termini de resolució s’ha d’ampliar, també s’informarà a l’interessat sobre els motius de la dilació i les actuacions realitzades per respondre la seva sol·licitud.

Si no s’aten aquesta sol·licitud de supressió, vostè té dret a interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, indicant de forma clara i detallada que demaneu exercir aquest dret, a quines dades es refereix.
 • DNI, targeta de residència o passaport
 • Document acreditatiu de les dades que es volen suprimir, si escau.
 • En cas de representació tindrà que acreditar la mateixa per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna mitjançant poders notarials o declaració en compareixença personal de la persona interessada davant del funcionari públic municipal.  En aquest últim cas tindrà que comparèixer la persona representada y la representant, aportant el document d'identidat original de ambdues persones.

Impresos associats

Autorització genèrica per a representació en tràmits d'aquest Ajuntament

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

L’Article 17 del RGPD diu:

“Article 17. Dret de supressió («dret a l'oblit»)

1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament, sense dilació indeguda, la supressió de les dades personals que l’afecten. El responsable les ha de suprimir sense dilació indeguda, quan hi concorre alguna de les circumstàncies següents:

a) Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.
b) L'interessat retira el consentiment en què es basa el tractament, de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o amb l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basa en un altre fonament jurídic.
c) L'interessat s'oposa al tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 1, i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament o l'interessat s'oposa al tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 2.
d) Les dades personals s’han tractat il·lícitament.
e) Les dades personals s’han de suprimir, per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament.
f) Les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l'article 8, apartat 1.
2. Si el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i, en virtut del que disposa l'apartat 1, està obligat a suprimir aquestes dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d’aplicar-la, el responsable del tractament ha d’adoptar mesures raonables, incloses mesures tècniques, per informar els responsables que estan tractant aquestes dades de la sol•licitud de l'interessat de suprimir qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica existent.
3. Els apartats 1 i 2 no s’apliquen quan el tractament és necessari:
a) Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i d’informació.
b) Per complir una obligació legal que requereix el tractament de dades imposada pel dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament, o per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.
c) Per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, de conformitat amb l'article 9, apartat 2, lletres h) i i), i apartat 3.
d) Amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, en la mesura en què el  dret esmentat a l'apartat 1 pot fer impossible o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius d'aquest tractament, o
e) Per formular, exercir o defensar reclamacions”.

Més informació a Protecció de dades

Si s’estima la seva sol·licitud, la supressió es notificarà a la persona interessada i a les terceres persones que disposin de les mateixes, que també les han de suprimir.

Si fos el cas, es comunicarà el motiu pel qual es considera que la supressió no procedeix.

Les dades suprimides es conservaran i quedaran bloquejades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. Únicament es conservaran a disposició de l'Administració pública, jutges i tribunals per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de la seva prescripció.

Un cop transcorregut aquest termini es suprimiran.