Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Dret de portabilitat de dades personals

Dret de la persona interessada que donarà lloc a rebre les seves dades, que ens va facilitar (incloses les que es derivin de l’activitat), en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, o bé, en el cas que sigui tècnicament possible, la transmissió en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, de les seves dades directament al responsable del tractament al qual es vol transmetre les dades (Article 20 del RGPD).

La persona afectada o una altra que la representi en nom seu.

El Responsable del tractament (l’Ajuntament), respecte la seva sol·licitud, ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva recepció, per la qual cosa es comunicarà a l’interessat si s’atén la seva sol·licitud o bé el motiu pel qual la portabilitat no es considera  procedent. En aquest mateix termini es contestarà a la seva sol·licitud, encara que no tractem les seves dades.

En el cas que es consideri que el termini de resolució s’ha d’ampliar, també s’informarà a l’interessat sobre els motius de la dilació i les actuacions realitzades per respondre la seva sol·licitud.

Si no s’aten aquesta sol·licitud de portabilitat, vostè té dret a interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, indicant de forma clara i detallada una de les següents opcions:
  • Rebre les dades personals facilitades (incloses les que derivin de l'activitat amb aquesta administració) o,
  • En cas que sigui tècnicament possible, la transmissió al responsable del tractament identificat (heu d'indicar les dades del responsable al qual es vol transmetre les dades)
 • Dni, targeta de residència o passaport

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
   

L’Article 20 del RGPD diu:

“Article 20. Dret a la portabilitat de les dades

1. L'interessat té dret a rebre, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que l’afecten i que ha facilitat a un responsable del tractament. Té dret a transmetre'ls a un altre responsable, sense que ho impedeixi el responsable al qual les havia facilitat, quan:

a) El tractament està basat en el consentiment, d’acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a), amb l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conforme a l'article 6, apartat 1, lletra b).
b) El tractament s'efectua per mitjans automatitzats.
2. En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.
3. L'exercici del dret esmentat a l'apartat 1 d’aquest article s’entén sens perjudici de l'article 17. Aquest dret no s'aplica al tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
4. El dret esmentat a l'apartat 1 no ha d’afectar negativament els drets i les llibertats dels altres”.

Més informació a Protecció de dades

La portabilitat es notificarà a la persona interessada i en un termini màxim d’un mes, segons l’opció sol·licitada per l’interessat:

 • Rebre les vostres dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.
 • En cas que sigui tècnicament possible, transmetre les vostres dades al responsable del tractament que heu identificat en la instància en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. En cas de no ser tècnicament possible se us trametran a vosaltres.
Si fos el cas, es comunicarà el motiu pel qual es considera que la portabilitat no procedeix.

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal;  sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitgeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament,  sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són:

Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet

Correu electrònic: dpd@l-h.cat