Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Dret d'oposició sobre dades personals

Dret de la persona interessada a oposar-se al tractament de les seves dades personals (Article 21 del RGPD). 

La persona afectada o una altra que la representi en nom seu.

El Responsable del tractament (l’Ajuntament), respecte la seva sol·licitud, ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva recepció, per la qual cosa es comunicarà a l’oposició sol·licitada o bé el motiu pel qual no es considera procedent. En aquest mateix termini es contestarà a la seva sol·licitud, encara que no tractem les seves dades.

En el cas que es consideri que el termini de resolució s’ha d’ampliar, també s’informarà a l’interessat sobre els motius de la dilació i les actuacions realitzades per respondre la seva sol·licitud.

Si no s’aten aquesta sol·licitud d’oposició, vostè té dret a interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, indicant de forma clara i detallada que demaneu exercir aquest dret, a quines dates es refereix i indicant el motiu que justifiqui la sol·licitud.
 • DNI, targeta de residència o passaport.
 • Document acreditatiu dels motius legítims, relatius a una situació personal concreta de la persona interessada, que justifiqui l'exercici d'aquest dret.
  Si l’oposició és al tractament amb finalitats de màrqueting directe, no cal invocar cap motiu relacionat amb la situació particular.
 • En cas de representació tindrà que acreditar la mateixa per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna mitjançant poders notarials o declaració en compareixença personal de la persona interessada davant del funcionari públic municipal.  En aquest últim cas tindrà que comparèixer la persona representada y la representant, aportant el document d'identidat original de ambdues persones.

Impresos associats

Autorització genèrica per a representació en tràmits d'aquest Ajuntament

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
   

L’Article 21 del RGPD diu:

“Article 21. Dret d'oposició

1. Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat té dret a oposar-se que les dades personals que l’afecten siguin objecte d'un tractament basat en el que disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils d’acord amb aquestes disposicions. El responsable del tractament ha de deixar de tractar aquestes dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
2. Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, l'interessat té dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que l’afecten, inclosa l'elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting esmentat.
3. Quan l'interessat s'oposa al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals s’han de deixar de tractar per a aquestes finalitats.
4. Com a màxim en el moment de la primera comunicació amb l'interessat, el dret establert als apartats 1 i 2 s’ha d’esmentar explícitament a l'interessat i s’ha de presentar clarament i al marge de qualsevol altra informació.
5. En el context de la utilització de serveis de la societat de la informació, i sens perjudici del que disposa la Directiva 2002/58/CE, l'interessat pot exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquin especificacions tècniques.
6. Si les dades personals es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, per motius relacionats amb la seva situació particular l'interessat té dret a oposar-se al tractament de dades personals que l’afecten, tret que sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d'interès públic”.


Més informació a Protecció de dades

Si fos el cas, es comunicarà el motiu pel qual es considera que l'oposició no procedeix.

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal;  sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitgeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament,  sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són:

Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet

Correu electrònic: dpd@l-h.cat