Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Declaració responsable d'obres

Nota: Els camps amb asterisc(*) són obligatoris.
Adreça de l'obra i altra informació
Codi Postal:
Les obres afecten a façana?
Descripció de l'obra:
Duració de l'obra:
Són certes totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s'adjunten.
Em comprometo a aportar totes les dades i els documents escaients, relacionats amb la finalitat d'aquesta sol·licitud, que em siguin requerits per l'ajuntament.
Estic assabentat/ada que l'aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud, sens perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.
Estic informat/ada de la Política de protecció de dades personals de l'Ajuntament de l'Hospitalet