Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Calendari dies hàbils
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de L’Hospitalet comunica,
Dies hàbils i inhàbils
  • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.
Còmput de terminis
El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l’esmentat text legal, als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la llei, el 2 d’octubre de 2016, aquesta no els és aplicable i es regeixen per la Llei 30/1992. de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Dies festius

Festes oficials i locals de L'Hospitalet 2022

Festes laborals a Catalunya (DOGC 8446, de 30 de juny de 2021)
Festiu Dia de la setmana
1 de gener (Cap d'any) Dissabte
6 de gener (Reis) Dijous
15 d'abril (Divendres Sant) Divendres
18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) Dilluns
24 de juny (Sant Joan) Divendres
15 d'agost (l'Assumpció) Dilluns
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Dimecres
1 de novembre (Tots Sants) Dimarts
6 de desembre (Dia de la Constitució) Dimarts
8 de desembre (la Immaculada) Dijous
26 de desembre (Sant Esteve) Dilluns
Festes locals a L’Hospitalet (PLE Ordinari, de 29 de setembre de 2021)
Festiu Dia de la setmana
24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè) Dissabte
26 de setembre Dilluns

Festes oficials i locals de L'Hospitalet 2021

Festes laborals a Catalunya (DOGC 8156, de 17 de juny de 2020)
Festiu Dia de la setmana
1 de gener (Cap d'any) Divendres
6 de gener (Reis) Dimecres
2 d'abril (Divendres Sant) Divendres
5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
1 de maig (Festa del Treball) Dissabte
24 de juny (Sant Joan) Dijous
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) Dissabte
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Dimarts
1 de novembre (Tots Sants) Dilluns
6 de desembre (Dia de la Constitució) Dilluns
8 de desembre (la Immaculada) Dimecres
25 de desembre (Nadal) Dissabte

Festes locals a L’Hospitalet (PLE Ordinari, de 22 de juliol de 2020)
Festiu Dia de la setmana
24 de maig (Dilluns de Pasqua Granada) Dilluns
24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè) Divendres

 

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400