Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Protecció de dades
Política de protecció de dades personals
L'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d’acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades personals i normativa que la desenvolupi.
 1. Tractament de les dades
  Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals, de treball, electròniques, els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari o la usuària i, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.
  Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre del tràmit sol•licitat.

  Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol•licitud d’algun servei facilitat a través de la web de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei seran les que resultin necessàries per al desenvolupament, el control i la gestió dels tràmits sol•licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

  Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

  Finalment, l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.
 2. Cessions
  Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a la web de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
 3. Consentiment
  L’inici d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

  La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part dels usuaris i les usuàries comportarà l’acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i per al tractament necessari d’aquestes dades, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta cessió sigui necessària per a la prestació del servei sol•licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.
 4. Drets i obligacions de les persones afectades
  Els usuaris i usuàries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

  Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari/la usuària com pel seu representant, mitjançant:
  • Sol•licitud escrita i signada presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
  • Correu postal a la següent adreça: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat Oficina d’Atenció al Ciutadà c/. Girona, número 10 - 08901 L’Hospitalet de Llobregat.
   La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

   La sol•licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: tutela de drets LOPD.
   L'usuari o usuària que faci servir els serveis oferts per la web de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.
 5. Transaccions segures
  Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat mitjançant el portal www.seuelectronica.l-h.cat es produeixen sempre dintre d’un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades transmeses. 
 6. Legislació aplicable
  La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per l'usuari/la usuària a través dels diferents formularis de sol•licitud de dades personals, com l'accessible a través de la web de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, està regulada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen. Més informació a:

  * Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  * Agència Espanyola de Protecció de Dades
(Contingut pendent de la seva adaptació a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals –BOE número 294, de 6 de desembre de 2018-).
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400