Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges que ja han tingut una cèdula d'habitabilitat prèvia o una qualificació d'habitatge protegit

Sol·licitud per a tramitar la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges que ja han tingut prèviament una cèdula o una qualificació definitiva d'habitatge protegit.

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L'adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

La pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge, l'administrador/a o una persona representant degudament autoritzada.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.
 • El certificat d'habitabilitat que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de la cèdula ha de tenir una antiguitat inferior a 12 mesos.
 • En el cas d’habitatges amb protecció oficial, no cal demanar la cèdula de segona ocupació fins que no passin els següents períodes, segons el cas:
  • Habitatges amb protecció oficial qualificats definitivament a partir del 9 d’octubre de 2009 fins al 2 de novembre de 2012, la Resolució de qualificació definitiva substitueix a la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació, per un període de 15 anys, a comptar des de la data d’expedició d’aquesta.
  • Habitatges amb protecció oficial qualificats definitivament a partir del 2 de novembre de 2012, la Resolució de qualificació definitiva substitueix a la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació, per un període de 25 anys, a comptar des de la data d’expedició d’aquesta.

El termini per notificar l'atorgament o denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de la recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Si hi ha un requeriment d'aportació de documentació, el termini per a notificar l’atorgament o denegació de la cèdula deixa de comptabilitzar-se des de l’emissió del requeriment fins a la seva resposta.
La vigència de la cèdula de segona ocupació caduca als 15 anys. Transcorreguts aquest termini s'ha de tramitar novament.

Cal contactar amb una persona arquitecta o una arquitecta tècnica per a que vagi al seu habitatge a fer-li el certificat corresponent. El telèfon del col·legi d'arquitectes és el 933 015 000 i el d'arquitectes tècnics el 932 402 060. Aquesta persona li farà tot el tràmit telemàticament, mitjançant el següent enllaç de l’Agència de l’Habitatge:

Aquest tràmit només el podeu fer presencialment si sou una persona particular. Les persones autònomes, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de realitzar la tramitació per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA. Per realitzar aquest tràmit en la nostra oficina heu de demanar cita prèvia seguint les instruccions del tràmit enllaçat a l'apartat 'Tràmits relacionats'.

El dia de la cita haureu d'aportar la documentació necessària.

Per habitatges que ja han tingut una cèdula d'habitabilitat o una qualificació definitiva d'habitatges protegits anterior cal utilitzar el model de sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació. Aquest model porta vinculat el certificat d'habitabilitat de segona ocupació.

La persona interessada s'haurà de posar en contacte amb una persona arquitecta, arquitecta tècnica o enginyera de l'edificació, per a obtenir la documentació necessària per a la tramitació.

Recordem que si la tramitació la fa la persona arquitecta, arquitecta tècnica o enginyera l'haurà de fer de manera telemàtica.

Documentació necessària

 • Sol·licitud per cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, certificant l'habitabilitat en model normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l'edificació). Per poder complimentar el número de cèdula antiga que ha de constar en el certificat, la persona tècnica que farà el certificat d'habitabilitat pot aconseguir-lo per mitjà de la consulta a través del seu col·legi professional a la base de dades existent de cèdules d'habitabilitat.

Impresos associats

Sol·licitud per cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

 • Resolució/TER/3217/2023, de 15 de setembre, per la qual s’aprova el model de cèdula d’habitabilitat. (9005 núm DOGC publicat el 21/09/2023).
 • Decret Llei 50/2020, de 09 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer. (8292 núm DOGC publicat el 11/12/2020).
 • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013).
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012).
 • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (6035  núm. DOGC  publicat el  30/12/2011).
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. DOGC  publicat el  09/01/2008).
 • 20,45 € per habitatge.
En presentar la sol·licitud s'entrega una carta de pagament amb l'import de la taxa. Cal fer el pagament a qualsevol dels llocs indicats a dita carta.

S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.

En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Telèfons dels col·legis professionals:

 • Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya: 933 015 000
 • Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes tècnics: 932 402 060
Les dades contingudes a les cèdules atorgades no es poden modificar. Les dades només seran canviades amb una nova cèdula, per la qual cosa caldrà una nova sol·licitud de cèdula.

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i podeu consultar el tràmit de Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació en el següent enllaç.

Es dóna de resposta la resolució expressa a la sol·licitud amb la concessió o la denegació de la cèdula.

Abans de la resposta definitiva de la sol·licitud, es pot enviar a l’adreça de notificació un requeriment, que és la petició d’algun tipus d’actuació o documentació necessària per a continuar la tramitació de la sol·licitud.

Quan la cèdula estigui atorgada, la persona sol·licitant pot recollir-la de forma presencial a l'Oficina de l'Habitatge, amb cita prèvia.