Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les intruccions del tràmit enllaçat a l'apartat "Tràmits relacionats'.

El Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial és un registre públic amb abast a tot el municipi que s'integrarà, d'acord amb la normativa reguladora, en el Registre únic de sol·licitants d'habitatges de la Generalitat de Catalunya.

Per poder ser adjudicatària d'un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible que la persona sol·licitant estigui inscrita en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial. Les persones inscrites poden participar en els processos d'adjudicació si compleixen els requisits exigits i estan inscrites abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.

No es podrà tramitar una nova inscripció durant els cinc anys següents a la data d'una renúncia o revocació, segons l'article 14 del Reglament Municipal del Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció pública de L'Hospitalet:

 • Per renúncia a un habitatge adjudicat en qualsevol dels règims previstos i com a conseqüència d'un procediment tramitat segons les previsions d'aquest Reglament.
 • Per la no transmissió del habitatge adjudicat per causa imputable a l'adquirent.

Les persones físiques de forma individual o com unitats de convivència que desitgin accedir a un habitatge amb protecció oficial de L’Hospitalet i que compleixin els requisits que estableix la normativa per accedir a aquest tipus d'habitatges.

 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.
Els requisits exigits per inscriure's al Registre s’hauran de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.
 • Ser major d’edat o emancipat judicialment.
 • Acreditar tenir necessitat d’habitatge.
 • Residir i estar empadronat a la ciutat de L’Hospitalet.
 • En cas de persones sol·licitants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d’un país de la Unió Europea hauran d’acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i mantenir-lo vigent durant tota la durada de la inscripció al Registre i, si és el cas, del procés d’adjudicació dels habitatges. La residència haurà de tenir el caràcter de permanent per poder optar a un habitatge amb protecció oficial en règim de propietat.
 • Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per ser adjudicataris d’aquest tipus d’habitatges en els règims per les quals opti en el moment de la sol·licitud.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, segons el dret civil de Catalunya.
Podeu consultar més informació a la web http://www.registresolicitants.cat

Si la sol·licitud presentada no té deficiències que calgui resoldre, l’òrgan competent emetrà, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de la presentació de la sol·licitud, la resolució expressa sobre la inscripció, la secció i el règim o règims pels quals hagi optat, o bé la seva denegació per causa justificada.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.
La inscripció al registre tindrà una vigència d'un any, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

Abans de la finalització d'aquest termini s'haurà de tornar a fer aquesta sol·licitud, ja que en cas contrari s'entendrà caducada la inscripció al Registre i es tramitarà d'ofici la baixa.

Instruccions sobre la documentació a aportar
Si es sol·licita la modificació de dades en el registre
S'ha de presentar la instància de modificació de dades disponible a l'apartat "Com es pot tramitar", adjuntant la documentació que acrediti la modificació o modificacions que se sol·liciten. En el cas de presentació telemàtica només s'ha de presentar la documentació acreditativa que s'adjuntarà en el pas de "Documentació addicional"

Si es sol·licita la inscripció en el registre
S'ha de presentar la "Sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial" que us podeu descarregar a l'apartat de "Documentació necessària". Tant la sol·licitud, a la pàgina 3, com la declaració responsable que figura al final de la mateixa, han d'estar signades per tots els majors d'edat de la unitat de convivència.
Amb la sol·licitud es presentarà el DNI o targeta de residència en vigor de tots el membres de la unitat de convivència (en el cas de la presentació telemàtica s'adjuntarà en el pas de "Documentació addicional") i, segons els casos, la resta de documentació que s'indica al següent apartat.

Si al formulari de sol·licitud heu marcat la casella "M'oposo a la consulta de les dades esmentades" heu de presentar la següent documentació:
- Declaració de la renda dels membres de l'unitat de convivència obligats a presentar-la. En el cas de no haver presentat la declaració de la renda de l'exercici anterior haureu de presentar certificat d'imputacions emès per l'Agència Tributària i si calgués, a més, la següent documentació:
- En el cas de pensionistes o d'haver estat a l'atur: el certificat d'ingressos corresponent
- En el cas de rebre alguna altra pensió, subsidi o prestació: la documentació acreditativa del tipus, quantia i concepte de la percepció
Tota la documentació econòmica ha de referir-se a l'últim exercici fiscal tancat. Així, per exemple, si la sol·licitud es presenta fins el 30 de juny de 2023 la documentació correspondrà a l'exercici 2021, i si es presenta a partir de l'1 de juliol, a l'exercici 2022.
- Certificat cadastral dels majors d'edat de l'unitat de convivència
- Acreditació de la discapacitat (si s'ha indicat aquesta circumstància)
- Títol de família monoparental (si s'ha indicat aquesta circumstància)
- Títol de família nombrosa (si s'ha indicat aquesta circumstància)

Tanmateix, l'Oficina de l'Habitatge podrà sol·licitar tots els documents complementaris que cregui necessaris per comprovar les circumstàncies al·legades.

Documentació necessària per a l'inscripció

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció OficialObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

En cas de que a la sol·licitud consti una unitat familiar

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Llibre de familiaOpcionalTelemàtic i presencial

En cas de que algun membre de la unitat de convivència posseeixi un habitatge en propietat o altre immoble de naturalesa rústica o urbana

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Escriptura de la propietatOpcionalTelemàtic i presencial
Rebuts de pagament de l'impost de béns immobles de fora de l'HospitaletOpcionalTelemàtic i presencial

En cas de necessitar accedir a l'adjudicació d'un habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de l'ICASS de necessitat d'accedir a l'adjudicació d'un habitatge adaptar per a persones amb mobilitat reduïdaOpcionalTelemàtic i presencial

En cas de declarar que s'està separat/ada o divorciat/ada

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sentència judicial ferma de separació o divorciOpcionalTelemàtic i presencial

En cas de que a la sol·licitud consti un menor i només un dels progenitors

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sentència judicial ferma de guarda i custòdia del menorOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

 • Ompliu, signeu a la pàgina 3 i a la declaració responsable (han de signar tots els majors d'edat de la unitat de convivència)  i escanejeu la sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial que podeu trobar en l'apartat 'd' impressos associats', i la envieu, juntament amb la documentació requerida, seguint les instruccions que trobareu a continuació.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA (feu servir el tràmit enllaçat a l'apartat 'Tràmits relacionats').
2. El dia de la cita haureu d'aportar la documentació necessària.

Reglament Municipal del Registre de sol•licitants d’habitatges amb protecció pública a L’Hospitalet

 • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

En totes les sol·licituds d'inscripció es presumirà com a persona representant de la unitat de convivència a aquella que figuri com a sol·licitant. Una mateixa persona no podrà formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni figurar al mateix temps en més d'una sol·licitud d'inscripció.

La inscripció per si mateixa no dóna lloc a cap altre dret ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica d'un habitatge.

La inscripció servirà per a optar a pisos de tota Catalunya, sempre i quan a les bases del concurs no es sol·liciti justificar una antiguitat d'inscripció al Padró Municipal d'Habitants del municipi convocant.

Podeu consultar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el funcionament del procediment d'adjudicació.

A la web municipal de l'Oficina d'Habitatge es publicaran les promocions quan s'activin.

Un cop comprovada la documentació i el compliment dels requisits exigits, s'enviarà a la persona sol·licitant la notificació de la resolució d'acceptació o desestimació de la inscripció en el Registre.

És obligatori comunicar al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial qualsevol modificació de les dades que consten a la inscripció. L'incompliment d'aquesta comunicació pot donar lloc, si escau, a la baixa de la inscripció.