Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Subvenció per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions per a persones entre 36 i 64 anys a data 26/02/2024

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús als sectors de la població en risc d'exclusió residencial.

Podeu consultar al DOGC la  RESOLUCIÓ TER/757/2024, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques amb residència legal a Catalunya amb una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024) que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. Cal estar-hi empadronat.

Disposar d'un certificat digital admès com a certificats reconegut com pot ser el IdCat mòbil (DNI, TIE i targeta sanitària), IdCat Certificat o CLAVE PIN (DNI, residents comunitaris amb NIE o passaport). Mireu el següent enllaç Certificats digitals

  • Tenir entre 36 i 64 anys i/o, tenir dificultats per fer la tramitació digital

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d’abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

  • Heu d'anar al següent enllaç o bé a www.gencat.cat/habitatge a l'apartat de 'Ajuts i subvencions al pagament del lloguer' i haureu de seguir les instruccions que allà s'especifiquen, al tràmit de 'Subvencions per el pagament del lloguer'

L'atenció serà a l'Oficina Municipal de L'Habitatge amb cita prèvia només per les persones amb dificultats per accedir a la tramitació digital i les famílies vulnerables que ja tinguin contacte amb Serveis Socials del seu districte.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Impresos associats

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge, al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://agenciahabitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

La persona sol·licitant rebrà un SMS amb la resolució de la seva sol·licitud. Si prèviament hi ha un requeriment de documentació també rebrà un SMS amb la indicació corresponent.