Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cessió d’ús d’instal·lacions dels centres educatius públics de titularitat municipal

Aquest és el procediment necessari per tal d’utilitzar espais dels centres educatius públics d’educació infantil, primària, educació especial i centres de formació de persones adultes 

 • Entitats i persones jurídiques sense afany de lucre i que estiguin inscrites al registre d'entitats de la ciutat
 • Persones físiques

La sol·licitud, degudament complimentada  s’ha de presentar amb una antelació mínima de 20 dies hàbils a la data prevista per l’inici de l’activitat. Els 20 dies són necessaris per a la realització del tràmit una vegada presentada tota la documentació.

En el cas dels Casals i/o Campus Esportius en períodes de vacances escolars, aquesta antelació serà de 30 dies hàbils.

En el cas de presentar la sol·licitud amb incompliment dels terminis anteriors, aquesta no serà admesa a tràmit, i es dictarà resolució en aquest sentit, llevat que la mateixa s’acompanyi d’escrit justificatiu de les causes que han impossibilitat el compliment dels terminis.

La sol·licitud pel desenvolupament d’activitats esportives incloses en la competició federada s’han de presentar abans del 10 de juliol.

Presentada la sol·licitud i examinada la documentació es podrà requerir a l’entitat per tal que esmeni o complementi la documentació. La manca d’esmena comportarà l’arxiu de la sol·licitud sense més tràmit.
 • La resolució és de 20 dies hàbils una vegada està la documentació correcta.
 • En el cas de casals i/o Campus Esportius, la resolució és de 30 dies hàbils una vegada està la documentació correcta.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
En les cobertures de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil han de constar l'activitat, l'horari i l'escola on es vagi a realitzar l'activitat i el període de tremps sol·licitat.

- En el cas d'activitats de curs i peticions puntuals per unes sumes assegurades mínimes de 150.000 € per víctima individual i de 1.200.00 € per sinistre.
- En el cas dels casals esportius per unes sumes assegurades mínimes de 150.000 € per víctima individual i de 1.200.00 € per sinistre.
- En el cas de camps de treball i casals de vacances per unes sumes assegurades mínimes de 300.000 € per víctima individual i de 1.200.00 € per sinistre.

En el cas de què a la pòlissa de l'assegurança no consti tota la informació anteriorment descrita s'haurà de presentar certificat de l'asseguradora de cobertura de l'activitat.

La petició per a realitzar activitats de curs i puntuals i la documentació, ha 'estar presentada com a mínim 20 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat i és condició indispensable per autoritzar la cessió d'ús.

La petició per a realitzar casals i la documentació, ha d'estar presentada com a mínim 30 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat, i és condició indispensable per autoritzar la cessió d'ús.

En el cas d'entitats el registre de la petició i la documentació s'ha de realitzar telemàticament per part del president de l'entitat o persona que representi a l'entitat amb poder notarials.

Documentació genèrica

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de respnsabilitat civil de l'activitat concretaObligatoriTelemàtic i presencial
Rebut vigent de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de l'asseguradora de la cobertura de l'activitatOpcionalTelemàtic i presencial
DNI, targeta de residència o passaport de la persona encarregada de l'activitatOpcionalTelemàtic i presencial

Documentació en cas de casals

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Programa detallat de l'activitatObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació en cas de persona física

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Memòria descriptiva amb la concreció dels usos i objectius de l'activitatObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

La sol·licitud de cessió d'espai serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària

Instància en paper

Sol·licitud

 • Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig i el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • Decret que desenvolupa la llei 12/2009, 102/2010, de 3 d’agost, de règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya.
 • Reglament regulador per l’ús dels edificis dels centres educatius públics d’educació infantil, primària, educació especial i centres de formació d’adults de titularitat demanial municipal, de 12 d’abril de 2013
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

També es demanarà a la direcció de l'escola el document de conformitat o comunicació depenen el cas:

 • De conformitat si l’activitat que es sol·licita es fa en horari escolar dins del calendari escolar
 • De comunicació si l’activitat que es sol·licita es vol realitzar fora de l’horari escolar i/o fora del calendari escolar (un dissabte o diumenge, un dia festiu o en vacances escolars)

Una vegada feta la sol·licitud, la unitat de ciutat educadora revisa si la documentació és correcta.

En cas que es calgui aportar més documentació,  la Unitat de Ciutat Educadora  serà l'encarregada de demanar-la.

Una vegada aportada tota la documentació i el document de conformitat o comunicació per part de la direcció de l’escola, la unitat de ciutat educadora emetrà un informe que el regidor de govern haurà de resoldre i suposa en últim terme una numeració per part de la secretaria General del Ple.

Aquesta ha de ser com a mínim 3 dies abans de la data prevista de l’activitat.