Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Declaració responsable sanitària del servei de menjador dels Casals infantils

Mitjançant la Declaració responsable la persona o entitat interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici de l’activitat, i declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’activitat i manifesta que compleix els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici de l’ activitat.

L’entitat organitzadora del Casal, o els seu representant legal. En aquest cas, s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Cal oferir servei de menjador, ja sigui amb cuina pròpia o amb càtering

Abans de l’inici del Casal.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

  • Formulari de declaració responsable sanitària Casal amb el model normalitzat.

Tramitar on-line

  • Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
  • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública

L’Administració te coneixement de l’inici de l’activitat, es procedeix al Registre de la mateixa i en qualsevol moment es pot procedir a comprovar el compliment de la normativa sanitària mitjançant una inspecció o requerint la presentació de documentació.