Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

És un servei de mediació per a persones que es trobin en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder pagar la hipoteca o el lloguer i vulguin mediar amb grans tenidors d'habitatges (entitats bancàries, fons d'inversió...).

El servei de mediació està adreçat a persones que resideixen al municipi de L'Hospitalet de Llobregat i es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder pagar la hipoteca o el  lloguer amb entitats bancàries i grans tenidors d’habitatges.  El servei també atén consultes i negocia sobre clàusules abusives.

 • Que la persona sol·licitant del servei sigui titular del prèstec hipotecari i/o de l'escritura de compravenda o del contracte de lloguer
 • L'habitatge ha de ser la seva residència habitual i permanent
 • Residir al municipi de L'Hospitalet de Llobregat

 • Que la persona sol·licitant del servei sigui titular del prèstec hipotecari i/o de l'escriptura de compravenda o del contracte de lloguer
 • L'habitatge ha de ser la seva residència habitual i permanent
 • Residir al municipi de L'Hospitalet de Llobregat

Per agilitzar la gestió, demanem que aporteu tota la documentació requerida juntament amb la instància.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

Identificació de la unitat de convivència:
- DNI/NIE/PASS
- Llibre de família / partida de naixement
- Certificat ICASS discapacitat
- Sentència ferma guàrdia i custòdia
- Demanda judicial de desnonament ( o equivalent)
- Resolució assistència jurídica gratuïta o petició
- Nota simple registre de la propietat
Ingressos de la uc actualitzada (màxim tres mesos antiguitat de tots els membres majors de 16 anys):
- Certificat SEPE
- Certificat INSS
- Certificat Renda Garantida Ciutadana
- Últimes 3 nòmines
- Autònoms darrer trimestre
- Informe vida laboral
En cas de mediació per préstec hipotecari:
- Escriptura compravenda
- Escriptura préstec hipotecari i novacions
- Nota simple registre actualitzada
En cas de mediació per contracte de lloguer:
- contracte de lloguer
En cas de clàusules abusives només caldrà aportar:
- DNI/NIE/PASS
- reclamació al banc
- resposta negativa del banc
- escriptura del préstec hipotecari

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Per agilitzar la gestió, demanem que aporteu tota la documentació requerida juntament amb la instància.

Si voleu anar directament a l'Oficina de l'Habitatge heu de demanar cita prèvia al següent enllaç.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Identificació de la unitat de convivència:
- DNI/NIE/PASS
- Llibre de família / partida de naixement
- Certificat ICASS discapacitat
- Sentència ferma guàrdia i custòdia
- Demanda judicial de desnonament ( o equivalent)
- Resolució assistència jurídica gratuïta o petició
- Nota simple registre de la propietat
Ingressos de la uc actualitzada (màxim tres mesos antiguitat de tots els membres majors de 16 anys):
- Certificat SEPE
- Certificat INSS
- Certificat Renda Garantida Ciutadana
- Últimes 3 nòmines
- Autònoms darrer trimestre
- Informe vida laboral
En cas de mediació per préstec hipotecari:
- Escriptura compravenda
- Escriptura préstec hipotecari i novacions
- Nota simple registre actualitzada
En cas de mediació per contracte de lloguer:
- contracte de lloguer
En cas de clàusules abusives només caldrà aportar:
- DNI/NIE/PASS
- reclamació al banc
- resposta negativa del banc
- escriptura del préstec hipotecari

 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
 • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.
 • Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Servei prestat amb la col·laboració del Servei Ofideute de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

Des del servei d’atenció al ciutadà del SIDH (SAC), es fa una primera valoració del cas i es recull la documentació necessària. Un cop obert l’expedient, s’agenda visita amb la persona advocada mediadora. A la visita amb aquesta persona, s’estudia la situació de la família i es valoren les actuacions necessàries per realitzar la mediació.