Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Declaració responsable d'obres

Mitjançant la declaració responsable, la persona interessada declara, sota la seva exclusiva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa d’aplicació.

S’ha de presentar amb caràcter previ a l’inici de les obres.

Obres subjectes a declaració responsable

 1. Obres a l’interior de l’habitatge i locals, sense modificació de distribució ni afectació estructural (revestiments, paviments, fusteria, sanitaris, fals sostre, neteja de locals, etc. no inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de L’Hospitalet de Llobregat -PEPPA-).
 2. Obres a l’interior del vestíbul i zones comunitàries de l’edifici, sense modificació de distribució ni afectació estructural (revestiments, paviments, fusteria, sanitaris, fals sostre, etc. no inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de L’Hospitalet de Llobregat -PEPPA-)
 3. Neteja i desbrossament de solars.

La persona titular de l’obra, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada.

En el cas de persones jurídiques el seu representant legal (amb document que acrediti la representació) o persona autoritzada pel representant legal (amb document d'autorització).

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

És un tràmit immediat.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line


Les persones jurídiques han de fer la tramitació per internet.

Les persones físiques podeu fer servir la tramitació per internet o podeu presentar la documentació que s’esmenta tot seguit, a l'oficina indicada.

Documentació necessària

 • Declaració responsable d'obres.
 • DNI o targeta de residència de la persona titular.
 • En cas de representació per persona autoritzada, document d'autorització més fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant i el document d'identitat original de la persona autoritzada.

Impresos associats

Ordenança municipal reguladora de les actuacions de naturalesa urbanística subjectes a control municipal (BOPB 27-01-2014)

 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Sense resolució d'òrgan

Per a qualsevol tipus d’obres en habitatges es podrà requerir a criteri dels serveis tècnics municipals, la cèdula d’habitabilitat o l’escriptura conforme és un habitatge.

Una vegada rebuda la declaració responsable, els serveis tècnics municipals procediran a verificar la mateixa i la documentació rebuda en el seu cas. Si aquesta no compleix amb els requisits exigits, es donarà trasllat al sol·licitant per tal que la completi o esmeni amb l’advertiment que, mentre no ho faci, la declaració no tindrà els efectes que disposa la normativa que regula el procediment administratiu comú.

Un cop transcorregut el termini atorgat sense haver-se completat les insuficiències, o si, aquestes no són esmenables, es donarà audiència a la persona interessada, amb caràcter previ a la denegació, si escau, de la seva admissió i l’arxiu de l’expedient.

La declaració responsable té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al Registre General d’aquest Ajuntament, faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions d’ inspecció i comprovació oportunes.