Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta tècnica d’obra menor

Sol·licitud de consulta amb els serveis tècnics d’urbanisme només per a temes tècnics sobre:

 • Llicències d’obra menor i comunicacions prèvies. Són obres del tipus següent que requereixen un projecte tècnic:
  • Obres a edificis existents interiors (habitatges, locals, ascensors, rampes) Poden incloure modificació de distribució i/o afectació estructural.
  • Obres a edificis existents exteriors (façanes, cobertes, patis, ascensors, rètols, tendals en planta baixa, baranes, baixants, xemeneies)
  • Construccions auxiliars amb una superfície màxima de 15m² i en cas de ser provisionals fins a 50m²
  • Col·locació de rètols, banderoles, anuncis lluminosos, cartelleres i tanques publicitàries visibles des de la via pública
  • Instal·lació d’antenes i d’aparells d’aire condicionat
  • Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl
  • Execució de cata, pou i sondeig d’exploració a l’interior de parcel•la.
  • Realització de treballs d’anivellació de terrenys que no alterin en algun punt, en més d'un metre, ni tinguin transcendència per a l'amidament de l'altura reguladora de l'edifici.
  • Col·locació de tanques en solars i terrenys.
  • Instal·lació de bastides, ponts, grues i similars per obres
 • Declaració responsable d’obres. Són actuacions que no requereixen un projecte tècnic, però és necessari declarar-les a l’Ajuntament abans d’iniciar-les. Obres a l’interior d’habitatges, locals, vestíbul i zones comunitàries de l’edifici sense modificació de distribució ni afectació estructural, neteja i desbrossament de solars.
 • Informació urbanística: sobre la qualificació urbanística, afectacions segons el planejament de la ciutat, aprofitament urbanístic, condicions d’edificació i usos.

IMPORTANT

La consulta sobre l’estat de tramitació d’una llicència o documentació ja presentada no és una consulta tècnica. Per a aquest tema es pot contactar amb el telèfon que trobarà en 'Si teniu cap dubte podeu trucar a:' del Servei d'informació EPHUS.

Reserveu dia i hora de cita prèvia per fer la vostra consulta, especificant el motiu al camp 'Detalli la consulta que desitja fer', fent clic en aquest enllaç

Enviada la sol·licitud rebreu un justificant de la cita al vostre correu electrònic.

Truqueu al telèfon indicat per a tramitar la cita prèvia.

Serveis d’Informació d’EPHUS: 667 992 077