Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges que ja han tingut una cèdula d'habitabilitat prèvia o una qualificació d'habitatge protegit

Imprimir

Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les intruccions del tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.

Sol·licitud per a tramitar la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges que ja han tingut prèviament una cèdula o una qualificació definitiva d'habitatge protegit, incloent aquells casos en què s'ha fet la subdivisió d'un habitatge i es demana la cèdula per aquell al que no se li ha de fer la cuina ni la porta d'accés.

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.

És necessària per :
 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (excepte en els supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent).
  En el cas d'una transmissió d'un habitatge de compra ha de ser la persona venedora qui aporti aquesta cèdula, i en el cas de llogar un habitatge ho ha de fer la propietària de l'immoble.
 • També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
.  

QUI EL POT DEMANAR

La pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge, l'administrador/a o una persona representant degudament autoritzada.

QUAN ES POT FER

Quan la cèdula estigui caducada. Podeu trucar al 012 o fer servir el tràmit de consulta de l'estat de la cèdula d'habitabilitat, enllaçat al final d'aquesta pàgina,  per saber si està o no caducada..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
La Generalitat de Catalunya permet iniciar la tramitació d'aquesta cèdula al següent enllaç.

D'aquesta manera no es necessari demanar cita prèvia amb l'Oficina d'Habitatge ja que fareu el tràmit sencer amb la Generalitat.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.
 • El certificat d'habitabilitat que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de la cèdula ha de tenir una antiguitat inferior a 12 mesos.
1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
2. El dia de la cita haureu d'aportar la documentació necessària que s'indica a l'apartat següent 'Presencialment'.
La persona interessada s'haurà de posar en contacte amb un/a arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l'edificació, per a poder obtenir la documentació necessària per a poder-la tramitar.
Documentació necessària
 • Sol·licitud per cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (aquest model porta vinculat el certificat d'habitabilitat de segona ocupació que es demana al següent punt).
 • Certificat d'habitabilitat normalitzat i signat per un/a arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l'edificació.
  Per poder complimentar el número de cèdula antiga que ha de constar en el certificat, la persona tècnica que farà el certificat d'habitabilitat pot aconseguir-lo per mitjà de la consulta a través del seu col·legi professional a la base de dades existent de cèdules d'habitabilitat.

QUÈ PASSA DESPRÉS

Es dóna de resposta la resolució expressa a la sol·licitud amb la concessió o la denegació de la cèdula.

Abans de la resposta definitiva de la sol·licitud, es pot enviar a l’adreça de notificació un requeriment, que és la petició d’algun tipus d’actuació o documentació necessària per a continuar la tramitació de la sol·licitud.

La persona sol·licitant pot optar per:
 • Recollir-la de forma presencial a l'Oficina d'Habitatge (Qualsevol persona que presenti el comprovant de la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat pot recollir-la).
 • Rebre-la per correu ordinari a l'adreça que consta a la sol·licitud.

En el cas de que s'hagi d'aportar documentació un cop ja iniciada la sol·licitud de cèdula, pot fer-ho utilitzant el tràmit 'Aportació de documents a un expedient obert' enllaçat al final de la pàgina.

MÉS INFORMACIÓ

Telèfons dels col·legis professionals:
 • Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya: 933 015 000
 • Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes tècnics: 932 402 060
Les dades contingudes a les cèdules atorgades no es poden modificar. Les dades només seran canviades amb una nova cèdula, per la qual cosa caldrà una nova sol·licitud de cèdula.

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya..  

PREU

 • 19,65 € per habitatge.
En presentar la sol·licitud s'entrega una carta de pagament amb l'import de la taxa. Cal fer el pagament a qualsevol dels llocs indicats a dita carta en un termini de 45 dies des de la data d'expedició. Transcorregut aquest termini, es requereix una de nova.

Al registre de cèdules de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya i els Serveis territorials d’Habitatge, es pot realitzar el pagament amb targeta de crèdit, així com a les tramitacions telemàtiques a través de la web de la Generalitat.

Fins que no s'hagi pagat la taxa no es podrà tramitar la cèdula d'habitabilitat, d’acord amb l’article 13.3-3 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.

En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament..  

VALIDESA

La vigència de la cèdula de segona ocupació caduca als 15 anys. Transcorreguts aquest termini s'ha de tramitar novament.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini per notificar l'atorgament o denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de la recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Si hi ha un requeriment d'aportació de documentació, el termini per a notificar l’atorgament o denegació de la cèdula deixa de comptabilitzar-se des de l’emissió del requeriment fins a la seva resposta.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada..  

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012). 
 • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013).
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. DOGC  publicat el  09/01/2008).
 • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (6035  núm. DOGC  publicat el  30/12/2011).
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400