Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

Imprimir
Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les intruccions del tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.

El Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial és un registre públic amb abast a tot el municipi que s'integrarà, d'acord amb la normativa reguladora, en el Registre únic de sol·licitants d'habitatges de la Generalitat de Catalunya.

Per poder ser adjudicatària d'un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible que la persona sol·licitant estigui inscrita en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial. Les persones inscrites poden participar en els processos d'adjudicació si compleixen els requisits exigits i estan inscrites abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.

No es podrà tramitar una nova inscripció durant els cinc anys següents a la data d'una renúncia o revocació, segons l'article 14 del Reglament Municipal del Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció pública de L'Hospitalet:
 • Per renúncia a un habitatge adjudicat en qualsevol dels règims previstos i com a conseqüència d'un procediment tramitat segons les previsions d'aquest Reglament.
 • Per la no transmissió del habitatge adjudicat per causa imputable a l'adquirent.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques de forma individual o com unitats de convivència que desitgin accedir a un habitatge amb protecció oficial de L’Hospitalet i que compleixin els requisits que estableix la normativa per accedir a aquest tipus d'habitatges.

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Podeu accedir a la preinscripció electrònica des del web https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp

Per acabar de completar la preinscripció haureu de demanar cita prèvia per continuar amb la tramitació presencial.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.

Els requisits exigits per inscriure's al Registre s’hauran de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.
 • Ser major d’edat o emancipat judicialment.
 • Acreditar tenir necessitat d’habitatge.
 • Residir i estar empadronat a la ciutat de L’Hospitalet.
 • En cas de persones sol·licitants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d’un país de la Unió Europea hauran d’acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i mantenir-lo vigent durant tota la durada de la inscripció al Registre i, si és el cas, del procés d’adjudicació dels habitatges. La residència haurà de tenir el caràcter de permanent per poder optar a un habitatge amb protecció oficial en règim de propietat.
 • Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per ser adjudicataris d’aquest tipus d’habitatges en els règims per les quals opti en el moment de la sol·licitud.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, segons el dret civil de Catalunya.
Podeu consultar més informació a la web http://www.registresolicitants.cat
1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
2. El dia de la cita haureu d'aportar la documentació necessària que s'indica a l'apartat següent 'Presencialment'.
Documentació necessària
 • Sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial (2 còpies).
 • Volant històric de residència individual de tots membres de la unitat de convivència
A més, orginal i fotocòpia o fotocòpia compulsada de:
 • DNI o targeta de residència en vigor de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència d'acord amb la normativa de la Generalitat sobre parelles estables.
 • Documentació acreditativa de la necessitat d’habitatge:
  • Certificat de titularitat cadastral de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència (C.Girona 10, 1a pl. de L'Hospitalet).
   Si un membre de la unitat de convivència posseeix un habitatge en propietat o un altre bé de naturalesa rústica o urbana
   • Escriptures de béns immobles.
   • Rebuts de pagament de l’impost de béns immobles.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència:
  • Declaració de renda completa de l'exercici anterior de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.
   En cas de no haver presentat la declaració de renda de l'exercici anterior per no estar-hi obligats d’acord amb la normativa tributària, cal presentar els següents documents corresponents a l'últim exercici fiscal tancat. Així si feu la sol·licitud l'any 2018 caldrà la documentació referida a l'any 2016 per a totes les instàncies presentades fins al 30 de juny inclòs. Si es presenta a partir de l'1 de juliol caldrà la documentació fiscal de l'any 2017. Altra documentació admesa serà la següent:
   • Certificat d'imputacions emès per l'Agència Tributària (Av. Masnou, 10 de L'Hospitalet).
   I, si escau:
   • En cas de pensionistes o d'haver estat a l'atur, s'ha d'aportar el certificat d'ingressos corresponent.
   • En el cas de rebre qualsevol altre pensió com a subsidi o prestació, documentació acreditativa del tipus, quantia i concepte de la percepció.
 • Justificació, mitjançant certificació d’òrgan competent, de la disminució psíquica, física, incapacitat o malaltia, en el cas que fos al·legada.
  En el cas de necessitar accedir a l'adjudicació d'un habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda caldrà presentar el corresponent certificat emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
 • En cas de declarar que s’està separat/ada o divorciat/ada, caldrà aportar la sentència ferma de separació o divorci i el conveni regulador que s’hagi aprovat en l’esmentada sentència.
 • En aquelles sol·licituds on consti un menor i només un dels dos progenitors, s’haurà d’acreditar la guarda i custòdia del menor mitjançant la corresponent interlocutòria o sentència judicial ferma independentment de la vinculació que existeixi o hagi existit entre els progenitors, o títol de família monoparental.
 • Títol de família monoparental, si escau.
 • Títol de família nombrosa, si escau.
Tanmateix, l’Oficina de l’Habitatge podrà sol·licitar tots els documents complementaris que cregui necessaris per comprovar les circumstàncies al·legades.
 • Oficina d'Habitatge
  C. Llobregat n° 116. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Un cop comprovada la documentació i el compliment dels requisits exigits, s'enviarà a la persona sol·licitant la notificació de la resolució d'acceptació o desestimació de la inscripció en el Registre.

És obligatori comunicar al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial qualsevol modificació de les dades que consten a la inscripció. L'incompliment d'aquesta comunicació pot donar lloc, si escau, a la baixa de la inscripció.

MÉS INFORMACIÓ

En totes les sol·licituds d'inscripció es presumirà com a persona representant de la unitat de convivència a aquella que figuri com a sol·licitant. Una mateixa persona no podrà formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni figurar al mateix temps en més d'una sol·licitud d'inscripció.

La inscripció per si mateixa no dóna lloc a cap altre dret ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica d'un habitatge.

La inscripció servirà per a optar a pisos de tota Catalunya, sempre i quan a les bases del concurs no es sol·liciti justificar una antiguitat d'inscripció al Padró Municipal d'Habitants del municipi convocant.

Podeu consultar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el funcionament del procediment d'adjudicació.

A la web municipal de l'Oficina d'Habitatge es publicaran les promocions quan s'activin..  

VALIDESA

La inscripció al registre tindrà una vigència d'un any, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

Abans de la finalització d'aquest termini s'haurà de tornar a fer aquesta sol·licitud, ja que en cas contrari s'entendrà caducada la inscripció al Registre i es tramitarà d'ofici la baixa.

TEMPS DE RESPOSTA

Si la sol·licitud presentada no té deficiències que calgui resoldre, l’òrgan competent emetrà, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de la presentació de la sol·licitud, la resolució expressa sobre la inscripció, la secció i el règim o règims pels quals hagi optat, o bé la seva denegació per causa justificada.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400