Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Dret de rectificació de dades personals

Dret de la persona interessada a que es modifiquin les seves dades que resultin inexactes o incompletes (Article 16 del RGPD).

La persona afectada o un representant en nom seu.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

El Responsable del tractament (l’Ajuntament), respecte la seva sol·licitud ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva recepció, per la qual cosa des comunicarà a l’interessat la informació sol·licitada o bé el motiu pel qual la rectificació no es considera procedent. En aquest mateix termini es contestarà a la seva sol·licitud, encara que no tractem les seves dades.

En el cas que es consideri que el termini de resolució s’ha d’ampliar, també s’informarà a l’interessat sobre els motius de la dilació i les actuacions realitzades per respondre la seva sol·licitud.

Si s’estima la seva sol·licitud, es comunicarà la rectificació a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, d’acord amb el que estableix l’article 19 RGPD.

Si no s’aten aquesta sol·licitud de rectificació, vostè té dret a interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, indicant de forma clara i detallada que demaneu exercir aquest dret, a quines dades es refereix i quina correcció s'ha de fer.
 • DNI, targeta de residència o passaport
 • Document acreditatiu de les dades a rectificar, si escau.
 • En cas de representació tindrà que acreditar la mateixa per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna mitjançant poders notarials o declaració en compareixença personal de la persona interessada davant del funcionari públic municipal.  En aquest últim cas tindrà que comparèixer la persona representada y la representant, aportant el document d'identidat original de ambdues persones.

Impresos associats

Autorització genèrica per a representació en tràmits d'aquest Ajuntament

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

L’Article 16 del RGPD diu:

“Article 16. Dret de rectificació

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que l’afecten, sense dilació indeguda. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat té dret que es completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional”.

Més informació a Protecció de dades

Una vegada s'ha fet efectiva la rectificació de dades personals es farà una notificació a la persona interessada i a les terceres persones que disposin de les mateixes, que també les han de rectificar.

Si fos el cas, es comunicarà el motiu pel qual es considera que l'esmena no procedeix.

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal;  sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitgeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament,  sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són:

Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet

Correu electrònic: dpd@l-h.cat