Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances i reglaments en període d’exposició pública

Ordenances i reglaments en període d'exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

Anunci acord de Ple del 22 de març de 2023,  aprova inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari Integral aprovats pel ple en sessió de 22 de juny de 2022, amb motiu del tràmit d'audiència a la proposta del Departament de Salut al Govern de la Generalitat de Catalunya de desvinculació de l'Institut Català de la Salut del referit Consorci.
Aprovació inicial de l'expedient relatiu a l'establiment i determinació de la forma de gestió del servei municipal de retirada de vehicles de la via pública, dipòsit municipal i gestió administrativa de vehicles abandonats i dels renunciats pels seus propietaris a l'Hospitalet de Llobregat, així com les condicions reguladores de la gestió directa per la societat la Farga gestió d'equipaments municipals  S.A.
Aprovació inicial de l'Ordenança general per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals de L'Hospitalet de Llobregat
Aprovació inicial de l'expedient relatiu a l'establiment i determinació de la forma de gestió del servei municipal de zones d'estacionament regulat amb control horari de L'Hospitalet de Llobregat, així com les condicions reguladores de la gestió directa per la societat municipal La Farga Gem, S.A.

La Comissió de Competències Delegades de Ple, en la sessió AJT/CCD/6/2022 de 28 de setembre de 2022, va aprovar el següent acord.

Aprovació inicial del reglament regulador de la segona activitat de la guàrdia urbana de L'Hospitalet de Llobregat

La Comissió de Competències Delegades de Ple, en la sessió AJT/CCD/1/2022, de 23 de febrer de 2022, va adoptar, el següent acord

Aprovació inicial de la segona modificació de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat (AJT/CCD/4/2021)

La Comissió de Competències Delegades del Ple, a la sessió AJT/CCD/4/2021 de data 30 de juny de 2021, va adoptar, el següent acord

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles (AJT/54148/2020)

La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió de 23 de desembre de 2020, ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire.

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de quioscos de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. AJT/39560/2019
Aprovació inicial del Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet.

S'INFORMA que el termini d'exposició pública per fer al·legacions i/o suggeriments al text del Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet, que era del 12 de març al 24 d'abril de 2020, ambdós inclosos, interromput a conseqüència de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE 14.03.2020), es reinicia el dia 2 de juny fins al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos, d'acord amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig (BOE núm. 145, de 23 de maig de 2020).

Aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles
La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió de 23 d’octubre de 2019, ha aprovat inicialment l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.
FORA DE TERMINI (Període d’exposició pública del 29-10-2019 a l’11-12-2019, ambdós inclosos)
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400