Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat

Són serveis d'acolliment diürn que presten atenció a persones amb greus discapacitats físiques o intel·lectuals.

Persones que per causa del seu alt grau d'afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden ocupar-se laboralment ni fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa general del sistema educatiu.

Es fa sol·licitud al Servei de Valoració i Orientació (CAD)