Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Proposta d'informe municipal d'arrelament social (per a residència temporal)

Sol·licitud del document proposta d''informe que és necessari acompanyar al tràmit de la Generalitat de Catalunya d'Informe d'arrelament social (Procediment regulat al Reial Decret 557/2011, del 20 d'abril).

L'informe d'arrelament social serveix per a obtenir el permís de residència temporal per circunstàncies excepcionals.

Persona estrangera no comunitària, major d'edat o major de 16 anys amb autorització del representant legal, que està empadronada a L'Hospitalet.

Qualsevol altre persona amb autorització expressa de la persona titular.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

El termini màxim per a emetre i notificar l'informe a la Generalitat de Catalunya és de 30 DIES HÀBILS des de que s'enregistra la sol·licitud.

Passat aquest termini, l'Ajuntament enviarà el document proposta de l’informe a la Generalitat encara que no s’hagi aportat la documentació requerida.

Per sol·licitar proposta d'informe d'arrelament social

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sol·licitud de la Generalitat de Catalunya INF02 Arrelament socialObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Certificat d'empadronament històricObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte laboralObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació de requisits activitat per compte propiObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació de mitjans econòmics propisObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació del vincle familiarObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat d'estudis reglatsObligatoriTelemàtic i presencial

Per sol·licitar proposta d'informe d'integració social

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sol·licitud de la Generalitat de Catalunya INF03 Integració socialObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Targeta de residènciaObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació general

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
PassaportObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de llengua castellanaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de llengua catalanaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat del curs de Primera AcollidaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat d'altres cursos i formacionsObligatoriTelemàtic i presencial
Document acreditatiu de col·laboració en xarxes socials municipalsObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Si sou la persona representant de la sol·licitant haureu d'aportar la documentació que ho acrediti.

Instància en paper

Sol·licitud

Per a continuar amb la tramitació de la seva sol·licitud, si no ha aportat tota la documentació, rebrà un requeriment on li demanarem el que li falta.

Disposeu d’un termini de deu dies hàbils, per a presentar la documentació requerida, en les oficines de registre (tant presencials com electròniques) i altres mitjans que estableix la llei. Transcorregut l’esmentat termini es considerarà que desistiu de la vostra sol·licitud i s’ordenarà el seu arxiu.

Un cop rebuda tota la documentació se li remetrà la taxa corresponent al tràmit municipal. Des de l’1 de gener de 2021, la gestió tributària d’aquesta taxa ha estat delegada a la Diputació de Barcelona que li farà arribar per e-mail l’enllaç perquè pugui descarregar-la i fer-ne l’abonament. L’informem que cal abonar aquesta taxa abans de la data de caducitat assenyalada. En cas de sobrepassar la data límit per al pagament, la Diputació de Barcelona li remetrà una nova taxa amb un recàrrec del 5% de l’import inicial. No cal que ens faci arribar el comprovant de pagament.

Comprovada la idoneïtat de la documentació i l’abonament de les taxes, ens posarem en contacte amb vostè per a adjudicar-li CITA per a l’entrevista personal.

L'Ajuntament emetrà i notificarà la proposta d'informe a la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, serà la Generalitat de Catalunya la responsable de resoldre l'expedient. Un cop resolt us enviarà un avís pel mitjà sol·licitat per notificar-vos on i quan heu de recollir l'informe.

Un cop teniu l'informe, l'heu d'entregar a l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a Barcelona. Per fer-ho heu de reservar una cita prèvia a https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustie/acEntrada