Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació en el pagament voluntari de sancions d'activitats econòmiques

El tràmit permet reconèixer la responsabilitat i/o sol·licitar la carta de pagament per pagar voluntàriament les sancions d’activitats econòmiques imposades per aquest Ajuntament.

El reconeixement de la responsabilitat implica una reducció del 20% de la sanció proposada i el pagament voluntari implica la terminació del procediment i una reducció afegida del 20% de la sanció proposada.

En ambdós supòsits, l’efectivitat dels citats descomptes, que seran acumulables, resta condicionada al desestiment o renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

La persona denunciada o qualsevol altra que acrediti la seva representació.

A partir del moment de rebre la denúncia i en qualsevol moment anterior a la resolució final.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

  • Instància general, especificant el número d'expedient sancionador.
  • DNI, targeta de residència o passaport (original).
  • Declaració d’assumpció de responsabilitat i sol·licitud de la carta de pagament voluntari d'una sanció (original).
En cas de representació de persona física o jurídica s'ha d'acompanyar la documentació acreditativa d'aquesta representació.

Impresos associats

Declaració d'assumpció de responsabilitat i sol·licitud de pagament voluntari d'una sanció

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Per efectuar el pagament amb descompte és necessari disposar d’una carta de pagament, el document s’enviarà per mitjà electrònic o ordinari a la persona sol·licitant, per fer el pagament en una entitat bancària o en el mateix tràmit d’internet enllaçat al final d’aquesta pàgina. 

Efectuat el pagament en el termini atorgat, es produirà la terminació del procediment sancionador, excepte pel que fa, si s’escau, a la reposició de la situació alterada o a la possible determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.