Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Autorització per a rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques amb finalitat comercial

Sol·licitud d'una autorització per a poder realitzar el rodatge de pel·lícules, així com vídeos i sessions fotogràfiques, quan tenen una finalitat comercial.

Heu de realitzar aquest tràmit si voleu fer ús de qualsevol zona dintre del municipi de L'Hospitalet, excepte si només voleu imatges de la zona de la Ciutat de la Justícia. En aquest cas heu de posar-vos en contacte amb les seves oficines. 

Qualsevol persona física o jurídica interessada

Presentació d'instàncies amb un termini mínim de 20 dies d'antelació i màxima de 6 mesos a la data de l'activitat

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, en cas d'actuar en representació d'altre, emplenar les dades corresponents al formulari
  • Memòria de l'activitat on es facin constar totes les necessitats del rodatge (talls de carrer, plataformes, il·luminació, reserves d'estacionament, plànol de la zona de gravació, etc.) 
  • Pòlissa d'assegurança que cobreixi els béns mobles i immobles, així com de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin ocasionar durant l'activitat 
  • Rebut del pagament de l'assegurança 
  • En el cas de fer una petició que afecti l'àrea de la Ciutat de la Justícia, heu d'adjuntar el vist-i-plau o llicència de la Ciutat de la Justícia.

Si teniu el vist-i-plau al rodatge o sessió fotogràfica, el departament gestor us ho comunicarà perquè pugueu començar a tramitar, si és el cas, les reserves d'estacionament, talls de carrer, acompanyament de la Guàrdia Urbana, etc.

Una vegada pagada la taxa i obtingut el vist-i-plau dels altres departaments gestors es concedirà la llicència.