Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Autorització per a rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques 

Sol·licitud d’una autorització per a poder realitzar el rodatge de pel·lícules, així com vídeos i sessions fotogràfiques dintre de qualsevol zona del municipi de L'Hospitalet.

Qualsevol persona interessada, així com la persona representant legalment autoritzada.

En cas d’actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l’adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

 • En cas de voler dur a terme l'activitat dintre de la zona de la Ciutat de la Justícia, heu d'aportar-nos el seu vistiplau.
 • En el cas de que s’utilitzin drons durant el rodatge, s’haurà d’acceptar la declaració responsable que incorpora el formulari.

 • En cas de voler dur a terme l'activitat dintre de la zona de la Ciutat de la Justícia, heu d'aportar-nos el seu vistiplau.
 • En el cas de que s’utilitzin drons durant el rodatge, s’haurà d’acceptar la declaració responsable que incorpora el formulari.

Les sol·licituds s’han de presentar amb un termini màxim de 6 mesos d’antelació a la data de l’activitat i un mínim de:
 • 12 dies hàbils d’antelació per als permisos simples de filmació i/o fotografies.
 • 15 dies hàbils d’antelació per als permisos complexos (talls de trànsit, retirada de vehicles i/o d’elements de la via pública, presència de la Guàrdia Urbana, intervenció d’altres serveis o similars).
El departament gestor dona resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Documentació general

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de responsabilitat civil emès per una entitat asseguradora que cobreixi l'activitat que es vol organitzarObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de no tenir el certificat de l'entitat asseguradora

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilOpcionalTelemàtic i presencial
Últim rebut que acrediti la vigència de la pòlissaOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Les empreses o entitats estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit, segons l’establert a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Instància en paper

Sol·licitud

Una vegada pagada la taxa i obtingut el vistiplau dels altres departaments gestors es concedirà la llicència.

Aquesta autorització és independent d’altres autoritzacions administratives que calguin per poder exercir aquesta activitat com poden ser les del cos de Mossos d’Esquadra o altres que requereixi el rodatge.

En funció de les característiques del rodatge, es podran aplicar altres condicions específiques que consideri l’Ajuntament.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes suposarà la denegació o anul·lació de la llicència.