Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cita prèvia per a obtenir el certificat del Servei de primera acollida

El Servei de primera acollida el conformen un conjunt d’accions formatives per donar resposta al dret bàsic d’informació de les persones nouvingudes al nostre municipi.

Inclou l’acompanyament, la formació i l’acreditació d’uns coneixements mínims per viure i treballar a Catalunya. Un cop feta aquesta formació s’obté el certificat d’acollida.

A banda d'oferir unes eines bàsiques per facilitar la incorporació a la societat catalana, el certificat d’acollida és útil en alguns tràmits d’estrangeria com ara l’arrelament social o la renovació de residència entre d'altres.

El pot sol·licitar qualsevol persona nouvinguda major de 16 anys empadronada a L'Hospitalet.

  • La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a L'Hospitalet.
  • Ser major de 16 anys.
  • Disposar d'un document d'identitat en vigor.

El temps màxim d’espera des de la demanda de cita prèvia fins a l’entrevista amb l’agent d’acollida no excedirà de 30 dies hàbils.

Per a obtenir la cita prèvia per a que us atengui un agent d'acollida podeu enviar un correu electrònic convivencia.coord@l-h.cat indicant a l'assumpte del correu “Cita Servei de primera acollida”.

Per a obtenir la cita prèvia per a que us atengui un agent d'acollida podeu trucar a l'oficina indicada.

  • Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  • Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
El certificat és gratuït, independentment del possible cost d'algun mòdul de formació com els lingüístics. Se l'informarà del preu actualitzat durant el procés d'entrevista per part de l'agent d'acollida.
Sense resolució d'òrgan

El dia de la cita amb l'agent d'acollida heu d'aportar els originals i còpia de la documentació indicada a l'oficina del Servei de primera acollida (c. Santiago de Compostel·la, 8. 08901 L'Hospitalet):

  • Passaport o TIE vigent
  • Certificats de cursos que es puguin haver realitzat referents als tres mòduls formatius indicats a continuació.
En aquell mateix moment s'omplirà una sol·licitud d’accés que l'agent registrarà i es realitzarà una entrevista individual.

Se us informarà de les parts formatives que caldrà cursar i dels períodes de les matrícules i de realització dels cursos.

Els cursos que s’hauran de realitzar pertanyen a tres àrees diferents:
  • Mòdul A) Llengua: formació català i altre de castellà de 90 hores cadascun
  • Mòdul B) Coneixements laborals: mòdul sobre aspectes relacionats amb el món laboral, de 15 hores
  • Mòdul C) Societat catalana: mòdul de coneixement del municipi i els serveis de què disposa, així com dels drets i deures dels ciutadans, de 15 hores
Un cop la persona sol·licitant realitzi els diferents cursos haurà de presentar a l'agent d'acollida els certificats parcials dels móduls, per a que aquest sol·liciti el Certificat d'Acollida a la Generalitat de Catalunya.

En un termini màxim de dos mesos des de la finalització de tots els mòduls es rebrà el certificat d'acollida.

L’agent s’encarregarà d’informar a l’usuari de la forma de recollida del certificat d’acollida.

El termini estimat des de l’obertura de l’expedient, amb el registre de la sol·licitud per part de l'agent d'acollida, fins a la certificació final és d'un màxim de dos anys.