Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Accés a expedients sancionadors en matèria de trànsit, civisme i activitats econòmiques

Sol·licitud d'accés a expedients tramitats en temes de sancions de trànsit, civisme i activitats econòmiques.

La persona interessada i/o la persona denunciada o qui la representi amb la deguda acreditació.

Quan la persona sol·licitant actuï en nom d'una persona física o jurídica, haurà d'acompanyar necessàriament la documentació acreditativa de la representació que pretén ostentar.

El termini màxim per respondre és d'1 mes des del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

Aquest termini pot ampliar-se si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

 • Instància general, especificant de forma clara la informació a la qual voleu tenir accés i indicant:
  • Número d'expedient.
  • Adreça on es va cometre la infacció.
  • Persona infractora, persona sancionada o titular de l'activitat.
  • Altres dades d'interès.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, especificant de forma clara la informació a la qual voleu tenir accés i indicant:
  • Número d’expedient
  • Adreça on es va cometre la infracció
  • Persona infractora, persona sancionada o titular de l’activitat
  • Altres dades d’interès

Ordenança fiscal núm. 2.09 Taxa d'expedició de còpies i reproducció de documents que consten en els serveis municipals

 •  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 •  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 •  Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria.
Segons les ordenances fiscals municipals vigents.
Sense resolució d'òrgan

El dret d'accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant pel lliurament de les còpies i el pagament de la taxa, si correspon.