Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Prestació per atendre situacions de pèrdua d'habitatge (PEEU)

Cal concertar cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit fent servir el tràmit enllaçat a 'Tràmits relacionats', un cop es té la sol·licitud i la documentació a presentar preparada. També pot enviar un mail per informar-se prèviament.

L'ajut per pèrdua de l'habitatge per desnonament o execució hipotecària és una de les modalitats de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU) per a l'habitatge.

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l’aportació d’un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per aquests motius i perquè la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.
 • Les persones sol·licitants han d’acreditar documentalment la situació de pèrdua i trobar-se en algun dels següents supòsits:
 • Processos de desnonament per manca de pagament, per expiració del termini legal o contractual i per execució hipotecària.
 • Altres processos reconeguts en què s’hagi perdut l’habitatge amb títol legal, com els casos de dació en pagament jurídic habilitant.
 • Dones que es troben en situació de violència masclista, en qualsevol de les formes i dels àmbits establerts, d’acord amb l’article 34 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència, modificada per la Llei 17/2020, del 22 de desembre.
 • Els casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya i de les meses d’emergències locals amb resolució favorable i en tràmit de reallotjament.
 • Procediment d’intermediació que preveuen els articles 439.7, 655 bis i 685.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, i la disposició transitòria tercera de la Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge, en els supòsits que disposin de títol jurídic habilitant i que l’acord estableixi l’accés a aquesta prestació.
 • Casos que provinguin d’habitatges de la Xarxa d'habitatges d'inserció social (XHIS), o derivats del Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025, amb un pla de treball, en fase de compliment.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament regulat a l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’un dret de subrogació sobre un habitatge, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és persona propietària o usufructuària d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat
 • L’import del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar l'import mensual màxim següent: Àmbit Metropolità de Barcelona: 900 euros mensuals.
 • Als efectes d’aquestes prestacions es considera que formen part de l’import del lloguer els següents conceptes: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l'impost de béns immobles (IBI) i la taxa pel servei de recollida d'escombraries.
 • Per poder accedir a aquesta prestació cal que el termini entre la data en què es deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no sigui superior a 24 mesos.
 • Haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de l’habitatge anterior.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació.
 • En les situacions de violència masclista, així com en les de violència en l’àmbit familiar i en l’àmbit social o comunitari, la persona sol·licitant només ha d’acreditar que es troba en aquesta situació amb algun dels mitjans de prova de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i estar al corrent de pagament.
 • En els casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya i de les meses d’emergències pròpies, la persona sol·licitant només ha d’acreditar la resolució favorable de l’òrgan col·legiat tècnic i estar al corrent de pagament.
 • Les persones beneficiàries han de pagar el lloguer, com a mínim, a partir del mes següent a la data de la resolució de concessió, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

Es pot fer la presentació de sol·licituds en qualsevol moment, però el termini entre la data en què es deixa l'habitatge i la data en què es sol·licita la prestació no pot ser superior a 24 mesos.
El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Podeu realitzar el tràmit per via telemàtica seguint el següent enllaç: Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
2. El dia de la cita heu d'aportar la sol·licitud de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU)  de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya emplenada i presentar-la a l'oficina indicada, juntament amb la documentació necessària.

Documentació necessària

A la informació que hi ha a continuació trobareu marcada amb un asterisc (*) aquella documentació susceptible de ser consultada i que, per tant, no caldrà que el ciutadà presenti, si no denega l'autorització de la seva consulta:

 • DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència
 • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència (*)
 • Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 % de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats de persones amb gran dependència. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectades per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. Per tant, no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. (*)
 • Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un habitatge. (*)
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social, relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. (*)
 • En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant els tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud. (*)
 • En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l’últim mes abans de la presentació de la sol·licitud. (*)
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, fent constar la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si s'escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en la resolució (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Informe social emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada.
 • El contracte de lloguer, de cessió, de sotsarrendament o qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
 • Les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball.
 • En el cas de persones treballadores per compte propi, la darrera declaració trimestral d’IRPF. En cas de cessament de l’activitat de les persones treballadores per compte propi, el certificat expedit per l’organisme corresponent o document acreditatiu emès per les entitats
 • Llibre de família o document equivalent, si escau.
 • Títol de família nombrosa, si escau (*).
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament per manca de pagament, per expiració del termini legal o contractual, per execució hipotecària o per altres processos reconeguts en què s’hagi perdut l’habitatge amb títol legal, com en els casos de dació en pagament.
 • El document de lliurament de claus, el document acreditatiu de la data del llançament judicial, l’escriptura de dació en pagament o altres documents vàlids en dret per acreditar la data en què es deixa l’habitatge.
 • Documentació acreditativa d’haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de l’habitatge anterior, si no queda prou justificat amb la documentació del procés corresponent.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació, fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària o document acreditatiu del compte bancari de la persona sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge.
 • En les situacions de violència masclista, així com en les de violència en l’àmbit familiar i en l’àmbit social o comunitari, la documentació que acrediti algun dels mitjans de prova de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • En els casos gestionats per la Mesa de Valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya i de les meses d’emergències locals, l’acord favorable de l’òrgan col·legiat tècnic corresponent. (*)
 • Acord que posa fi al procediment d’intermediació regulat als articles 439.7, 655 bis i 685.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i la disposició transitòria tercera de la Llei 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l’habitatge.(*)
 • En els casos que provinguin d’habitatges de la Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS) o assimilables o derivats del Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025:
  • Contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un l’habitatge inclòs en algun dels programes esmentats on residia anteriorment.
  • Informe social que inclogui el pla de treball que acrediti el seguiment i l’evolució favorable de la persona sol·licitant o del membre de la unitat de convivència que correspongui.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les oficines locals d'habitatge, les borses i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l’Agència pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Impresos associats

Sol·licitud de prestacions econòmiques urgents en l'àmbit de l'habitatge

Sense resolució d'òrgan

Una vegada es registra la sol·licitud, el personal de l'Oficina de l'Habitatge us derivarà als Serveis Socials corresponents per a tramitar l'informe socioeconòmic necessari per a completar l'expedient de sol·licitud de la prestació.

Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si s'escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 4.500€ anuals.

Si, en el moment de resoldre la sol·licitud, la persona sol·licitant ja no viu a l'habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat de la prestació urgent, que és la de possibilitar la permanència en l'habitatge.

Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 4.500€ anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

L'import de la prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació podrà prorrogar-se per dos períodes màxims de 12 mesos més.