Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Volant de residència col·lectiu històric

El volant de convivència històric emès per l’Ajuntament de L’Hospitalet informa de amb qui està o ha estat empadronada una persona en un domicili en un període concret des de l'1 de maig de 1996 fins a la data de la sol·licitud. Si necessita que s'especifiquin altres dades pot realitzar la petició amb el tràmit que permet la presentació d'instància general enllaçat a l'apartat 'Tràmits relacionats', i aportar la documentació necessària tal i com s'indica a l'apartat 'Qui el pot demanar' d'aquest tràmit, segons el cas.

 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar el seu volant de convivència històric.
 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar un volant de convivència històric d'una altra persona amb autorització expressa de la persona interessada.

Presencialment: immediatament.
Telefònicament: el rebrà al domicili en un termini màxim de 3 dies hàbils.
Instància: el termini legal màxim de gestió de la petició és de 3 mesos. El departament gestor l'està gestionant en un termini aproximat de 2 setmanes.
El termini de validesa d'aquest document l'estableix l'Administració que el demana i comença a comptar des de la data d'expedició.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Les persones que en el moment de la petició estan empadronades a la ciutat de L'Hospitalet també el poden obtenir trucant al telèfon indicat.

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Impresos associats

Autorització de sol·licitud de dades del padró d'habitants

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Les persones que actualment estan empadronades a la ciutat i que facin la sol·licitud per telèfon rebran el volant, per correu postal, a l'adreça on figuren empadronades.