Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renovació de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

Cal concertar cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit fent servir el tràmit enllaçat a l'apartat 'Tràmits relacionats', un cop es té la sol·licitud i la documentació a presentar preparada.

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar:

 • La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.

S’atorguen fruit d’una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.

Per accedir a aquest ajut s'ha de tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l’empara de la Resolució TES/126/2021, de 15 de gener, així com en virtut de les noves  condicions d’accés que s’esdevinguin, segons els límits temporals establerts a la Resolució TER/4481/2023.

Si es compleix aquesta condició cal també:
 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l’aportació d’un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per aquests motius i perquè la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament regulat a l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’un dret de subrogació sobre un habitatge, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació.
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca, que acrediti l'efectivitat del pagament, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • En tots els casos ha de constar a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i, a més a més, en el casque el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l'emissor i sufix.
 • Acreditar qualsevol canvi en la unitat de convivència o respecte a l’habitatge habitual i permanent, si escau.

Per accedir a aquest ajut s'ha de tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l’empara de la Resolució TES/126/2021, de 15 de gener, així com en virtut de les noves  condicions d’accés que s’esdevinguin, segons els límits temporals establerts a la Resolució TER/4481/2023.

Si es compleix aquesta condició cal també:

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l’aportació d’un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per aquests motius i perquè la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament regulat a l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’un dret de subrogació sobre un habitatge, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació.
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca, que acrediti l'efectivitat del pagament, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • En tots els casos ha de constar a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i, a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l'emissor i sufix.
 • Acreditar qualsevol canvi en la unitat de convivència o respecte a l’habitatge habitual i permanent, si escau.

La sol·licitud de renovació es pot presentar a partir de 3 mesos abans de la finalització de la prestació inicial concedida i, com a màxim, 3 mesos després de la finalització d’aquesta. En el cas que aquest període comprengui el mes d'agost, el termini s'ampliarà un mes més.
La persona titular de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge de la Generalitat és qui té la competència per resoldre les sol·licituds d'aquestes prestacions.

Les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu quan hagin transcorregut tres mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds sense que s'hagi notificat la resolució.

1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
2. El dia de la cita heu d'aportar la sol·licitud de renovació de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU) de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya emplenada i presentar-la a l'oficina indicada, juntament amb la documentació necessària.

Documentació necessària

A la informació que hi ha a continuació trobareu marcada amb un asterisc (*) aquella documentació susceptible de ser consultada i que, per tant, no caldrà que el ciutadà presenti, si no denega l'autorització de la seva consulta:

 • DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència (*)
 • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència (*)
 • Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 % de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats de persones amb gran dependència. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. Per tant, no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. (*)
 • Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un habitatge. (*)
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social, relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. (*)
 • En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant els sis últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.(*)
 • En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs.(*)
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, fent constar la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si s'escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en la resolució (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Informe social emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada.
 • En el cas que hi hagi hagut algun canvi en la unitat de convivència, la documentació que ho acrediti (llibre de família, sentència judicial o conveni de separació o divorci o d'altres documents equivalents).
 • En el cas que hi hagi hagut un canvi en l’habitatge habitual i permanent, la documentació que ho acrediti (el contracte d’arrendament i el certificat de convivència actualitzat, si escau).
 • En el cas que hi hagi hagut un canvi de compte corrent, sol·licitud de transferència bancària.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
  • En cas de persones treballadores per compte d'altri, les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas que no es puguin aportar totes les nòmines perquè el contracte de treball ha estat formalitzat dins dels tres mesos previs a la presentació de la sol·licitud, s'ha d'aportar el contracte de treball i les nòmines dels mesos que s'han treballat.
  • En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent. En cas de cessament de l’activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l’organisme corresponent o document acreditatiu emès per les entitats asseguradores.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador, de l'habitatge pel qual se sol·licita la prestació, fins a la data de presentació de la sol·licitud, llevat dels que ja disposi l’administració competent.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les oficines locals d'habitatge, les borses i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l’Agència pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Impresos associats

Sol·licitud de renovació de prestacions econòmiques d'especial urgència

Quantia de la prestació

 • Prestació complementària per donar continuïtat en el pagament del lloguer:
L'import de la prestació s'estableix en el 60 % de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.
 • Prestacions per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge:
L'import de la prestació s'estableix en el 60 % de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals per habitatge.
 
La prestació es reconeix a partir del mes següent de la finalització del dret de la darrera resolució de concessió.

La prestació es renova per a dotze mensualitats i es pot tornar a renovar per un període màxim de dotze mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.

La renovació de les prestacions s'ha de formalitzar anualment amb la presentació de la sol·licitud a través de qualsevol dels mecanismes o mitjans establerts, acreditant el compliment dels requisits establerts en la Resolució.

Incompatibilitats i compatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb qualsevol altre ajut per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració o organisme públic per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.

Pagament de la prestació

El pagament de la prestació es farà per transferència ordinària a la persona sol·licitant un cop hagi acreditat que està al corrent de pagament. L’import es pot fer efectiu en pagaments fraccionats, dins dels dotze mesos següents a la concessió de la prestació.

No poden accedir a aquestes prestacions:
 • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.
 • Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.
 • La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:
  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
  • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge i al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://www.habitatge.gencat.cat.