Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'usos i obres provisionals

Tramitació de llicències per a realitzar usos i obres provisionals d'acord amb el que preveu la legislació urbanística en els articles 53 i 54 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, 05/08/2010).

Persones físiques i jurídiques

El termini per a atorgar llicència urbanísitica d 'usos i obres provisionals és de dos mesos. Aquest còmput queda suspès durant el període comprès entre la sol·licitud de l'informe preceptiu de la comissió d'urbanisme competent i la seva recepció
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Documentació general

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte d’explotador dels usos o el negoci jurídic mitjançant el qual s’ha instrumentalitzat aquesta explotació (contracte de lloguer o arrendament)ObligatoriTelemàtic i presencial
Identificació precisa de la finca afectada amb indicació de la seva referència cadastral on s’acrediti la titularitat de la finca (nota simple o escriptura d’adquisició)ObligatoriTelemàtic i presencial
Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s'alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d'execució de es obres provisionals i de reposició.ObligatoriTelemàtic i presencial
Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.ObligatoriTelemàtic i presencial
Acceptació expressa pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s'autoritzin, així com de reposar la situació que s'alteri al seu estat original, quan ho acordi l'administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

En el cas que les persones físiques que signen els compromisos no siguin els titulars de la finca i/o el dret d’ús que apareixen en els documents acreditatius abans esmentats

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Poders mitjançant escriptura notarial on es pugui certificar que poden actuar en nom dels titulars ObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

 • Reial decret 314/2006, de 17 de març i posteriors modificacions i correccions, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Només es poden autoritzar com a usos provisionals:

 • L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles.
 • La prestació de serveis particulars als ciutadans.
 • Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades.
 • Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.
 • L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.
 • En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen.

No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni, en sòl no urbanitzable, els usos disconformes amb aquest règim de sòl.

Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals indicats i les vinculades a activitats econòmiques preexistents. Aquestes obres han d’ésser les mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables.

L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
 • La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació alterada al seu estat originari.
 • La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.

Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància registral.