Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Ajuts per a actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges

L'objecte d'aquest programa és el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 • Seran actuacions subvencionables per aquest programa aquelles en les que s'assoleixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d'energia primària no renovable de com a mínim un 30%.
 • Així mateix, es consideraran subvencionables les actuacions de modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica per a adequar les seves característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan pertoqui, establerts a les taules 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Document Bàsic DB HE d'Estalvi d'energia del Codi Tècnic de la Edificació.
 • Honoraris professionals, cost de la redacció del projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, degudament justificats.

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. En canvi, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre i quan no pugui ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial. D'acord amb l'article 3 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), no seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.

 • La quantia de la subvenció és del 40% del cost de l’actuació amb un topall màxim de 3.000€.
 • El cost mínim de l’actuació ha de ser de 1.000€. Els ajuts són incompatibles amb d’altres per la mateixa actuació atorgat pel Consorci o per altres organismes
 • Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.

El destinatari últim o bé, en el cas que existeixi, l’agent o gestor de rehabilitació. Poden beneficiar-se d’aquests ajuts  les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges. Els habitatges objecte d'actuació han de complir els requisits establerts a l'article 42 de les bases reguladores i en concret han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris/es, usufructuaris/es o arrendataris/es en el moment de sol·licitar l'ajut

Es pot fer la presentació de sol·licituds del 02 de maig  2022 fins el 30 de juny de 2026.

No obstant aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

La modalitat de tramitació és presencial a l’Oficina de l’Habitatge. El tràmit és amb cita prèvia. Per a obtenir una cita heu de fer servir el tràmit corresponent de l'apartat 'Tràmits relacionats'.

Documentació necessària

Podeu descarregar-vos els documents necessaris a l'apartat 'Impressos' que trobareu a la columna de la dreta dintre del següent enllaç

Podeu trobar més informació consultant el següent enllaç