Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Dret d'accés a la informació pública

Sol·licitud d'informació pública elaborada per l'ajuntament o que està en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Podeu consultar moltes d'aquestes dades al portal de Transparència municipal.

Per a consultes de recerca, es recomana indicar el tema de la recerca i els usos que se'n donarà a la informació sol·licitada.

En cas de consultes de documentació històrica, podeu consultar prèviament l'Inventari de l'Arxiu i el Portal d'Imatges per concretar a la sol·licitud a quins documents voleu accedir.

Qualsevol persona a partir de 16 anys, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

El termini màxim per respondre és d'un mes des del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

Aquest termini pot ampliar-se si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Indiqueu de forma clara a la instància:

 • La informació precisa a la qual voleu tenir accés.
 • La forma o el format en què preferiu tenir accés a la informació.
 • Una adreça de contacte, preferentment electrònica.

Instància en paper

Sol·licitud

 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decrets relacionats al Cartipàs municipal
Gratuït si la informació és consultada en el lloc on es troba dipositada, o bé si existeix en format electrònic, cas en el qual es lliurarà per correu electrònic.

L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l'operació.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

El dret d'accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets els menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

S'analitza la petició i es notifica a la persona interessada la resolució d’accés o no a la informació sol·licitada.