Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud d'accés a la informació pública

L’Ajuntament de l’Hospitalet, fruit de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, té en el seu poder informació considerada pública. La llei reconeix a la ciutadania el dret a accedir a aquesta informació.

S'hi pot accedir de dues maneres:

En cas de consultes de documentació històrica, perquè et puguem respondre al més aviat possible, et recomanem:

 • Indicar a la sol·licitud el tema de la recerca per a la qual et cal la informació i l’ús que en faràs. 
 • Consultar prèviament l'Inventari de l'Arxiu i el Portal d'Imatges per concretar, a la sol·licitud, a quins documents voleu accedir. (En cas de consultes relacionades amb una recerca)

Podeu veure un vídeo explicatiu de com fer la tramitació electrònica.

Has de tenir 16 anys o més.

Pots fer la sol·licitud tant a títol individual com en representació d’una persona jurídica legalment constituïda.

El termini màxim de resposta és d'1 mes des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

No obstant, el termini pot ampliar-se fins a 15 dies més si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació a la qual vols accedir. En aquest cas, t’enviarem una notificació abans que s’acabi el termini màxim per resoldre la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Adreça’t a qualsevol de les oficines municipals indicades al final d’aquesta secció. També pots presentar la sol·licitud per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Pots consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Abans, per agilitzar el tràmit, pots imprimir i emplenar el formulari de sol·licitud.

En el formulari de sol·licitud, cal que indiquis de forma clara:

 • La informació precisa a la qual vols tenir accés.
 • La forma o el format en què prefereixes tenir accés a la informació.
 • Una adreça de contacte, preferentment electrònica.

Instància en paper

Sol·licitud

Ordenança fiscal núm. 2.09 Taxa d'expedició de còpies i reproducció de documents que consten en els serveis municipals

 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.
 • Decrets relacionats al Cartipàs municipal
Aquest tràmit és gratuït.

Només hauràs de pagar si necessites imprimir còpies o transposar la informació a formats diferents de l’original. En aquests casos, l’import a pagar està regulat per l'ordenança fiscal enllaçada a l'apartat 'Normativa', que no excedeix el preu de cost de l’operació.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

SE’M POT DENEGAR O RESTRINGIR L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA?

Aquest dret se’t pot denegar o restringir si es considera que l’accés a la informació pública que sol·licites pot perjudicar:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • Els drets de les persones menors d'edat.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional.
 • Els drets de propietat intel·lectual i industrial.
PUC DEMANAR INFORMACIÓ QUE CONTINGUI DADES PERSONALS DE TERCERES PERSONES?

Sí, pots demanar aquest tipus d’informació. Si és el teu cas, tingues en compte que, abans de lliurar-te la informació caldrà valorar si preval l’interès públic de la seva divulgació o bé els drets de les persones afectades.

Analitzarem la petició i et notificarem la resolució d’accés o no a la informació que ens has sol·licitat.