Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació d'un suggeriment a la Síndica de Greuges de L'Hospitalet

Podeu realitzar qualsevol observació o demanda ciutadana relativa a la millora dels serveis i/o de l'administració municipal.

Les persones físiques amb veïnatge administratiu al municipi, i les persones jurídiques amb domicili social al mateix; així com les persones físiques i jurídiques que tot i no tenir la condició de veïnes o domiciliades, acreditin ser usuàries dels serveis municipals als quals es refereixi el suggeriment.

La resolució de la Síndica que disposa la qualificació i l'admissió a tràmit es comunicarà a la persona interessada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar del següent a la presentació del suggeriment, fent constar l'òrgan responsable de la seva resolució i la indicació que en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de la presentació li serà comunicada la resolució.

Aquest termini màxim podrà ser prorrogat de manera motivada, en atenció a l'òrgan que tramita el procediment, per la Síndica o la Presidència de la Comissió, i es comunicarà a la persona interessada.

AVÍS!

Durant l'horari especial de Nadal, tal i com s'indica al document adjunt en la fitxa informativa de l'Oficina de suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania (Síndica de Greuges i Comissió de Suggeriments i Reclamacions) enllaçada al final d'aquesta pàgina, els ciutadans i les ciutadanes podran presentar els seus escrits de reclamacions, greuges, queixes i suggeriments en el registre municipal i/o en la seu electrònica, tenint en compte que es declaren inhàbils, als efectes de còmput d’inici i finalització dels terminis de tramitació dels procediments, del 20 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos,

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

 • Instància general que haurà de contenir de manera concreta el suggeriment que es formula fent constar totes aquelles dades i acompanyant, en el seu cas, tota aquella documentació que permeti un millor coneixement de l'assumpte.
 • Autorització d'ús i comunicació de dades per a tramitar la defensa de la ciutadania.

Impresos associats

 • Els suggeriments tramitats de conformitat amb el que preveu el present reglament, en cap cas, tenen la consideració de recurs administratiu, ni de reclamació econòmic administrativa.
 • La presentació de l'escrit no suspendrà ni interromprà, en cap cas, els terminis establerts per la legislació vigent per a l'inici, la tramitació i la resolució d'altres procediments administratius.
 • La presentació de suggeriments no condicionarà ni impedirà l'exercici d'aquelles accions o drets, que de conformitat amb la normativa vigent, correspon exercir als/ a les interessats/des.
 • Les resolucions que dicti el/la Síndic/a o la Comissió en la tramitació dels suggeriments tenen la qualificació d'informes de caràcter no vinculant i no seran susceptibles de recurs ni administratiu ni jurisdiccional

La presentació d'un suggeriment, donarà lloc a l'obertura d'un expedient que s'iniciarà amb la resolució de qualificació per la Síndica, en la qual es determinarà sobre la seva admissió a tràmit i la procedència de l'obertura del subsegüent expedient informatiu.

En el tràmit de qualificació es podrà rebutjar motivadament el suggeriment, quan de l'examen de l'escrit presentat es conclogui que no es troba dins de l'àmbit de les competències dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania.

Si s'admet a tràmit, s'instruirà el procediment i si és necessari se us pot requerir més informació per a continuar amb la tramitació del procediment iniciat.

El/la President/a de la Comissió efectuarà una proposta d'actuació que es sotmetrà a l'aprovació de la Comissió, la qual resoldrà en el decurs d'una sessió.

Els Òrgans de Defensa de la Ciutadania resoldran el suggeriment i rebreu la seva notificació.