Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Al·legacions o recursos a sancions d'activitats econòmiques

El tràmit permet presentar una al·legació o un recurs a una multa imposada per l'Ajuntament de L'Hospitalet per una infracció en relació a una activitat econòmica, dins del període voluntari de pagament.

La persona denunciada o el seu representant degudament acreditat.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Les al·legacions es poden presentar en un termini no superior a 10 dies hàbils que comencen a comptar al dia després de rebre la notificació de l'inici del procediment o de la proposta de resolució.

El recurs de reposició es pot presentar fins a un mes a partir del següent dia hàbil de la notificació de la sanció.

En tot cas, es pot presentar recurs dins dels terminis que s'indiquen a la notificació o a la normativa aplicable.
 • El termini màxim per respondre les al·legacions és el de tramitació del procediment sancionador, que variarà d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

El termini màxim per resoldre el procediment sempre està recollit a la resolució d’inici.

 • El termini màxim per notificar la resolució del recurs és d'un mes comptat des de l'endemà del dia de presentació.

Transcorregut aquest termini màxim sense que s'hagi notificat resolució expressa, la persona interessada pot considerar desestimat el recurs a fi d'interposar la reclamació procedent.

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

 • Instància general, especificant:
  • Número d'expedient sancionador
  • Data i lloc de la denúncia o acta d'inspecció
  • Al·legacions
  • Concreció de la sol·licitud
 • Documentació que justifiqui les al·legacions i/o proposta de proves que considereu convenient.
 • En cas de representació de persona física o jurídica s'ha d'acompanyar la documentació acreditativa d'aquesta representació

Impresos associats

Instància general

 • Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Atesa la pluralitat de normativa sectorial en relació a les activitats, aquesta està recollida a l’apartat corresponent de la resolució d’inici, proposta o resolució final sancionadora.

Al·legació

Si en les al·legacions formulades o en la documentació aportada hi figuren dades noves o diferents de les que consten a l'expedient, i sempre que s'estimi necessari per l'instructor, s'hi faran arribar a l'agent de l'autoritat per tal que informi al respecte.

Acabada la instrucció del procediment, l'òrgan instructor farà una proposta de resolució, estimant les al·legacions o bé continuant amb la sanció.

Aquesta resolució es notifica a la persona interessada.

Recurs

El recurs es remet a l'Assessoria jurídica de l'Àrea, que informarà sobre l'estimació o no de les al·legacions del recurrent.

Transcorregut el termini màxim de resposta sense que s'hagi notificat resolució expressa, la persona interessada pot considerar desestimat el recurs a fi d'interposar la reclamació procedent.