Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de la quota de l'impost de béns immobles per inici d'obres, d'urbanització o construcció efectiva

Sol·licitud per a obtenir una bonificació del 90% de la quota de l'impost de l'IBI per inici d'obres, d'urbanització o construcció efectiva.

Empreses d'urbanització, construcció o promoció immobiliària.

La sol·licitud s'ha de presentar abans de l'inici de les obres.
El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies)
  • Escriptura de constitució de la societat, on consti l’objecte social (fotocòpia).
  • CIF de la societat (fotocòpia).
  • Escriptura d’adquisició de la finca (fotocòpia).
  • Certificat conforme no s’han iniciat les obres (original).
  • Certificat conforme el bé immoble no consta a l’immobilitzat de la societat (original).
  • Posteriorment, certificat d’inici d’obres o acta de replanteig (original).

Impresos associats

Instància general

Ordenança fiscal núm. 1.01 Impost sobre béns immobles

  • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
Òrgan de Gestió Tributària

El termini d'aplicació comprendrà des del període impositiu següent a l'inici de les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Presentada tota la documentació necessària, s'analitza l'expedient i, tant si és estimatòria com desestimatòria, es notifica la resolució a la persona interessada.

La bonificació s'aplica directament sobre la quota íntegra de l'impost, és a dir, sobre el rebut del padró de l'IBI.