Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de la quota de l'impost de béns immobles a partir del 4t any de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial

Sol·licitud per a obtenir una bonificació del 50% de la quota de l'IBI per a habitatges que es troben entre el 4t i el 13è any des de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial.

La persona titular del rebut de l'IBI.

 • Constar al padró de contribuents de l'IBI de L'Hospitalet de Llobregat per un únic bé immoble de protecció oficial.
 • L'habitatge ha de trobar-se entre el 4t i el 13è any de la seva qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial.

A partir del quart any des de l’atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial i fins al trezè any, inclòs, d'aquesta qualificació.

L'aplicació tindrà efectes a l'exercici de la seva sol·licitud.
El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.
La bonificació s’aplica entre el quart i el tretzè any, ambdós inclosos, des de l’atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial i la petició tindrà efectes a l'exercici de la seva sol·licitud.

Instruccions sobre la documentació a aportar
Els serveis tècnics municipals poden requerir altre documentació. En cas de ser requerida la cèdula de qualificació definitiva d'habitatge amb protecció oficial, només s'ha d'aportar si no ha estat presentada amb anterioritat.

En cas de sol·licitar bonificació de la quota de l'impost sobre béns immobles per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Projecte o memòria tècnica simplificada segons corresponguiObligatoriTelemàtic i presencial
Factures de consums energètics de l'últim any en cas de ser un edifici existentObligatoriTelemàtic i presencial
Previsió justificada de consums energètics en cas de ser un edifici nouObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte de manteniment de la instal·lació en vigor que garanteixi el seu funcionament durant tot l'anyObligatoriTelemàtic i presencial
Estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica total (autoconsumida i repartiment d'excedents, si en té)ObligatoriTelemàtic i presencial
Factures acreditatives de la despesaObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitar bonificació de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) dels habitatges destinats a lloguer social

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Escriptura de la propietatObligatoriTelemàtic i presencial

En el cas de sol·licitar bonificació de la quota de l'impost de béns immobles a partir del 4t any de l'atorgament de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Cèdula de qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficialObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitar exempció de l'IBI o tribut metropolità per a béns destinats a l'ensenyament

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat que acrediti el concertObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de la Gerència Regional del Cadastre que acrediti les superfícies destinades a ensenyamentObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • DNI, targeta de residència o passaport
 • Cèdula de qualificació definitiva d'habitatge amb protecció oficial, si no l'havia presentat amb anterioritat

Ordenança fiscal núm. 1.01 Impost sobre béns immobles

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
Òrgan de Gestió Tributària

Presentada tota la documentació necessària, s'analitza l'expedient i, tant si és estimatòria com desestimatòria, es notifica la resolució a la persona interessada.

Si és estimatòria s'aplicarà una bonificació del 50% de la quota de l'impost pel mateix període impositiu de la vostra petició.

La bonificació s'aplica directament sobre la quota íntegra de l'impost.