Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Primera ocupació d'un edifici

Imprimir
Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal d'acreditar que s'ha donat compliment a les condicions imposades en la llicència d'obres.

Estan subjectes al compliment d’aquest tràmit les edificacions de nova construcció o les edificacions que han estat objecte de modificació substancial o d'ampliació..  

QUI EL POT DEMANAR

Empreses constructores i particulars que hagin obtingut prèviament la llicència d'obres.

QUAN ES POT FER

S'ha de demanar dins del mes següent a la data d'acabament de les obres..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).


La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:
 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document)

Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.
Documentació necessària
Documentació general
 1. Imprès de comunicació prèvia degudament complimentat.
 2. Aportar l’acta de recepció de l’obra signada pel promotor i constructor, d’acord amb la “Ley 38/1999 de ordenación de la edificación” o norma que la substitueixi.
 3. Certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
 4. Document de legalització dels ascensors, segons l’Ordre de 31 de maig de 1999 (DOGC núm. 2908 11.06.1999) o norma que la substitueixi.
 5. Acreditar la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció (models 902N o 904N). La documentació gràfica a aportar per complimentar la declaració cadastral també s’haurà de presentar en suport DGN o DWG o DXF.
 6. Qualificació definitiva d’habitatge de protecció oficial (HPO), pel cas que procedeixi.
Documentació tècnica
 1. Fotografies digitals de cada façana (format JPG, resolució 640x480 píxels i en posició preferiblement horitzontal).
 2. Certificat o butlletí d’execució del projecte de telecomunicacions, Reial Decret Llei 401/2003 i Ordre CTE/1296/2003.
 3. Certificat final d’obra i habitabilitat.
 4. Certificat de compliment del Programa de control de qualitat (annex 1 CTE).
 5. Certificat de Modificacions de Projecte (annex 2 CTE).
D’acord amb l’Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions en Hospitalet de Llobregat (BOPB núm. 126 de 26 de maig de 2008) cal:
 1. Aportar contracte de manteniment de la instal·lació solar per un mínim de 3 anys, annex III.
 2. Acreditar que la empresa instal·ladora i/o mantenidora de les instal·lacions de captació solar tèrmica, està inscrita en el REIMITE, annex III.
 3. Acreditar que l’instal·lador està en possessió del carnet professional IMCA, annex III.
 4. Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació solar, (annex IV).
 5. Certificat d’eficiència energètica
 6. Certificat ECA prevenció d’incendis
Documentació complementària
 1. Fotocòpies de les sol·licituds d’eliminació o substitució d’instal·lacions provisionals de l’obra a efectuar per les diferents companyies de serveis.
 2. Aportar tota la documentació complementària necessària (certificats, informes tècnics, etc.), pel cas que les obres objecte de llicència hagin estat informades per altres entitats com:
  1. La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
  2. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
  3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
  4. Aviació Civil
  5. Altres.
 • Serveis d'Informació EPHUS
  C. Migdia n° 5, 04 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres (no festius) de 8.30 a 13.30 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

Es dona resposta en el mateix moment de fer la sol·licitud.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Serveis d'Informació EPHUS
  Informació: 667992077
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres (no festius) de 8.30 a 13.30 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400