Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Primera ocupació d'un edifici

Imprimir
Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal d'acreditar que s'ha donat compliment a les condicions imposades en la llicència d'obres.

Estan subjectes al compliment d’aquest tràmit les edificacions de nova construcció o les edificacions que han estat objecte de modificació substancial o d'ampliació..  

QUI EL POT DEMANAR

Empreses constructores i particulars que hagin obtingut prèviament la llicència d'obres.

QUAN ES POT FER

S'ha de demanar dins del mes següent a la data d'acabament de les obres..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:

La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:
 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document)
Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues
Observacions de la documentació a aportar
1. La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques: a) Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital. b) Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document). 2. S'hi han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin, a fi de confrontar-los. 3. Tota la documentació per presentar s’hi aportarà en suport en paper i en suport digital, en versió editable i escanejada, en format PDF, ordenada i en un únic fitxer. 4. Els serveis tècnics podran requerir documentació addicional, segons el seu criteri. 5. Si hi ha modificacions sobre el projecte, s’hi ha d'aportar l’As built, és a dir, tal com s’ha construït i la fitxa de la memòria ambiental. Prèviament s'ha d'haver tramitat la modificació de la llicència. 6. La fitxa de memòria ambiental s'hi ha de presentar SI s’han modificat les condicions del projecte original. 7. La documentació gràfica a aportar per complimentar la declaració cadastral també s'haurà de presentar en suport DGN o DWG o DXF.

Documentació general
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acta de recepció de l'obra signada pel promotor i constructor, d'acord amb la "Llei 38/1999 d'ordenació de l'edificació" o norma que la substitueixiOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliuratsOpcionalTelemàtic i presencial
Document de legalització dels ascensors, segons l'Ordre de 31 de maig de 1999 (DOGC núm. 2908 11.06.1999) o norma que la substitueixiOpcionalTelemàtic i presencial
Acreditar la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció (model 900D)OpcionalTelemàtic i presencial
Qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficial (HPO)OpcionalTelemàtic i presencial

Documentació tècnica
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Fotografies digitals de cada façana (format JPG, resolució 640x480 píxels i en posició preferiblement horitzontal)OpcionalTelemàtic i presencial
Certificat o butlletí d'execució del projecte de telecomunicacions, Reial Decret Llei 401/2003 i Ordre CTE/12962003OpcionalTelemàtic i presencial
Certificat final d'obra i habitabilitatOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de compliment del Programa de control de qualitat (annex 1 CTE)OpcionalTelemàtic i presencial
Certificat de Modificacions de Projecte (annex 2 CTE)OpcionalTelemàtic i presencial

Documentació tècnica sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte de manteniment de la instal·lació solar per un mínim de 3 anys, annex IIIOpcionalTelemàtic i presencial
Acreditació que l'empresa instal·ladora i/o mantenidora de les instal·lacions de captació solar tèrmica, està inscrita en el REIMITE, annex IIIOpcionalTelemàtic i presencial
Acreditació que l'instal·lador està en possessió del carnet professional IMCA, annex IIIOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació solar, annex IVOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat d'eficiència energèticaOpcionalTelemàtic i presencial
Certificat ECA prevenció d'incendisOpcionalTelemàtic i presencial

Documentació complementària
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Fotocòpies de les sol·licituds d'eliminació o substitució d'instal·lacions provisionals de l'obra a efectuar per les diferents companyies de serveisOpcionalTelemàtic i presencial
Aportar tota la documentaicó complementària necessària (certificats, informes tècnics, etc.). pel cas que les obres objecte de llicència hagin estat informades per altres entitats com la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Aviació Civil o altres.OpcionalTelemàtic i presencial

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

Es dona resposta en el mateix moment de fer la sol·licitud.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400