Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i construccions

Comunicació que es fa a l'Ajuntament per tal d'acreditar que s'ha donat compliment a les condicions imposades en la llicència d'obres.

Per a poder ocupar i utilitzar un edifici després d'haver-hi obres de nova planta, ampliacions de volum o canvis d'ús a habitatge en edificis existents s’ha de comunicar dins el mes següent a la data d'acabament de les obres que aquestes s'adeqüen a la llicència d'obres atorgada, acompanyada de la documentació obligatòria.

Persona física o jurídica titular de la llicència d'obres, o el seu representant.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

La comunicació s’ha de presentar un cop finalitzades les obres, aportant la documentació obligatòria.
Transcorregut un mes des de la presentació de la comunicació o, si escau, de l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits sense que l'Ajuntament hagi manifestat la disconformitat amb les obres executades, es pot ocupar l'edifici o la construcció, sense perjudici de les facultats d’inspecció, control i verificació que corresponen a l’Ajuntament.
El règim de comunicació prèvia està regulat a l'article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el qual especifica, al punt número 2, que només es pot utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si s'escau, de l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits, sense que l'administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
1. La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques: a) Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital. b) Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document). 2. Els serveis tècnics podran requerir documentació addicional, segons el seu criteri. 3. Si hi ha modificacions sobre el projecte, s’hi ha d'aportar l’As built, és a dir, tal com s’ha construït i la fitxa de la memòria ambiental. Prèviament s'ha d'haver tramitat la modificació de la llicència. 4. La fitxa de memòria ambiental s'hi ha de presentar SI s’han modificat les condicions del projecte original. 5. La documentació gràfica a aportar per complimentar la declaració cadastral també s'haurà de presentar en suport DGN o DWG o DXF.

Documentació general

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Comunicació prèvia d'ocupació i ús de les obresObligatoriTelemàtic i presencial
Autoliquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Autoliquidació definitiva de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i ObresObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditar la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció (model 900D)ObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació tècnica

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Projecte AS-BUILTObligatoriTelemàtic i presencial
Acta de recepció de l'obraObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat final d'obra i habitabilitatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de compliment del Programa de control de qualitat (annex 1 CTE)ObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de Modificacions de Projecte (annex 2 CTE)ObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat d'eficiència energética d'edifici acabatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de l'abocador de gestió de residusObligatoriTelemàtic i presencial
Fotografies digitals de cada façana i de la zona d'intervenció (format JPG, resolució 640x480 píxels i en posició preferiblement horitzontal)ObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació complementària

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Qualificació definitiva d'habitatge protegitObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o butlletí d'execució del projecte de telecomunicacions, Reial Decret Llei 401/2003 i Ordre CTE/12962003ObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat ECA prevenció d'incendisObligatoriTelemàtic i presencial
Document de legalització dels ascensors, segons l'Ordre de 31 de maig de 1999 (DOGC núm. 2908 11.06.1999) o norma que la substitueixiObligatoriTelemàtic i presencial
Comunicació prèvia d'activitat d'aparcament privat/edificiObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte de manteniment de la instal·lació solar per un mínim de 3 anys, annex IIIObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació que l'empresa instal·ladora i/o mantenidora de les instal·lacions de captació solar tèrmica, està inscrita en el REIMITE, annex IIIObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació que l'instal·lador està en possessió del carnet professional IMCA, annex IIIObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació solar, annex IVObligatoriTelemàtic i presencial
Fitxa de l'informe ambientalObligatoriTelemàtic i presencial
Escriptura de cessió obligatòria i gratuïta del sòlObligatoriTelemàtic i presencial
Fotocòpies de les sol·licituds d'eliminació o substitució d'instal·lacions provisionals de l'obra a efectuar per les diferents companyies de serveisObligatoriTelemàtic i presencial
Aportar tota la documentaicó complementària necessària (certificats, informes tècnics, etc.). pel cas que les obres objecte de llicència hagin estat informades per altres entitats com la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Aviació Civil o altres.ObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line


La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:

 • Plànols en versió pdf amb signatura digital i, opcionalment, en versió editable
 • Resta de documentació relacionada a l'apartat "Documentació a aportar presencialment" en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document)
Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades, sol·licitant CITA PRÈVIA
 

Instància en paper

Sol·licitud

Impresos associats

Segons les ordenances fiscals vigents.
Una vegada presentada i revisada la documentació, l’Ajuntament facilitarà la corresponent autoliquidació per a efectuar el pagament de la taxa.
Sense resolució d'òrgan