Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud del carnet metropolità de transport (targeta rosa)

Targeta personal i intransferible amb la qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda.

Qui compleixi les següents condicions:
 • Persones empadronades a L’Hospitalet
 • Persones majors de 60 anys o bé que estiguin en possessió del Certificat de Reconeixement de discapacitat de l’ Institut Català d’Assistencia i Serveis Socials (ICASS) on consti una disminució igual o superior al 33%.
 • Ingressos:
  • Per viatjar gratuïtament: El demandant ha de tenir uns ingressos totals (sumant pensions, ajuts, rendes, etc.), inferiors a l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM) més un 10 % de l’IPREM vigent (9.240 € ). Aquesta quantitat es calcula dividint els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant, entre el seu nombre de membres. Es consideren membres el dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.
  • Per viatjar amb tarifa reduïda: El demandant ha de tenir uns ingressos totals (sumant pensions, ajuts, rendes, etc.), entre la quantitat per obtenir el passi gratuït i el doble del mateix valor ( 18.480 €). Aquesta quantitat es calcula dividint els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant, entre el seu nombre de membres. Es consideren membres el dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

Descarregueu la sol·licitud que trobareu a l'apartat de “ Impresos associats “ i feu servir el sobre imprimible que haureu de dipositar a la bústia de Correos. També podeu demanar l'imprés i el sobre per la tramitació amb AMB a les Regidories de districte.

Si autoritzeu a la sol·licitud que l'AMB pugui fer consulta de les dades i informació a altres Administracions Públiques, no caldrà aportar cap documentació, només la sol·licitud signada.

En cas de no autoritzar la consulta de les dades a AMB, haureu d’adjuntar la documentació necessària.

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud
NOMÉS ES PRESENTARÀ LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ SI NO AUTORITZA A L'AMB A CONSULTAR LES SEVES DADES (marcant la casella al formulari de NO AUTORITZO)
 • DNI 
 • Volant de residència que ho pot aconseguir en el següent enllaç: 'Volant de residència'.
 • Acreditació de la condició de discapacitat (certificat de reconeixement de la disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) amb una disminució igual o superior al 33%
 • Darrera declaració de la renda i patrimoni (si la persona amb discapacitat és menor d'edat, aportarà la declaració de renda dels pares o tutors)
 • Certificat de les pensions dels cònjuges expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Impresos associats

- Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport, aprovada el 28 d’abril de 1994
- Conveni entre l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Ajuntament de l’Hospitalet de 19/04/2007 per incorporar , al sistema, a les persones residents a l’Hospitalet de 60 a 64 anys

Queden excloses les línies singulars: Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus turístic i serveis especials.

Serveix per: línies d'autobusos de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (dins la 1a corona metropolitana), Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc. 

Serveis regulars de les següents empreses dins de l'àmbit de l'AMB: Tusgsal, Authosa, Transports Lydia, Rosanbus, Oliveras, Soler i Sauret (Urbans de Sant Feliu, Esplubús, JustTram i JustMetro), Mohn i TCC2 (PR4).

També es pot entrar gratuïtament al Parc Zoològic, als museus municipals, als parcs d'atraccions (entrada de passeig), i gaudir de descomptes a la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya i a les 'Golondrines' del port de Barcelona.

La renovació de la targeta serà lliurada en mà al domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, per no trobar-se ningú a l’adreça, es deixarà un comprovant a on s’indicarà a partir de quin dia i a on podrà anar a recollir-la.

Per a sol·licitar un canvi de targeta perquè estigui defectuosa us heu de dirigir a la taquilla del metro.

Per a qualsevol altre tràmit que necessiteu fer respecte a aquesta targeta (duplicat per pèrdua o robatori, per exemple) us heu de dirigir directament a l’AMB, al telèfon 900700077.

Més informació a  www.amb.cat/mobilitat

La targeta serà lliurada en mà al domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, per no trobar-se ningú a l’adreça, es deixarà un avís per passar a recollir-la per la Regidoria de seu districte.