Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena:

 • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
 • de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L'adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que ha certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La pot sol·licitar la persona promotora de l'habitatge, la propietària, l'administradora o una persona representant degudament autoritzada.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, a partir de la comunicació prèvia a l’ajuntament de la primera utilització i ocupació de l’edifici.
El termini per notificar l'atorgament o denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de la recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Si hi ha un requeriment d'aportació de documentació, el termini per a notificar l’atorgament o denegació de la cèdula deixa de comptabilitzar-se des de l’emissió del requeriment fins a la seva resposta.
La cèdula d'habitabilitat de primera ocupació per habitatges de nova construcció té una vigència de 25 anys.

En els cas d'habitatges de gran rehabilitació ó rehabilitació la vigència és de 15 anys

Heu d'enviar la documentació necessària degudament signada amb signatura electrònica verificable mitjançant algun dels certificats digitals vàlids per fer tràmits amb l’administració, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a través de la petició genèrica (tramits.gencat.cat).

En aquest enllaç trobareu les instruccions per fer tràmits.

Un cop us identifiqueu a Tràmits amb el certificat digital, podreu comprovar tots els tràmits que heu realitzat, accedint a l'opció de menú ‘Àrea privada’.

Podeu obtenir més informació sobre el funcionament dels tràmits a l’apartat Preguntes Freqüents de l’Ajuda.

Aquest tràmit només el podeu fer presencialment si sou una persona particular. Les persones autònomes, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de realitzar la tramitació per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Si sou una persona particular, per dur a terme aquest tràmit de manera presencial haureu de demanar cita prèvia, en aquest enllaç, amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Departament de Territori (https://territori.gencat.cat/).

Documentació necessària

La documentació a adjuntar a la petició genèrica és la següent:

 • Sol·licitud de Cèdula d'Habitabilitat de Primera Ocupació o de Primera Ocupació de Rehabilitació
 • Certificat de final d’obres i habitabilitat
  • Annex A del CFO - Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a)
  • Annex B del CFO - Relació dels Controls d’Obra i Resultats (C.T.E.. Annex II 3.3b)
 • Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge (còpia) o document equivalent
Tots els documents han d’anar degudament signats amb SIGNATURA ELECTRÒNICA VERIFICABLE amb algun del certificats digitals vàlids.

No s'admeten els Certificats de final d'obres i habitabilitat que tinguin antiguitats superiors a 12 mesos sense el corresponent document de ratificació.

En el cas que el Certificat de Final d'Obres i Habitabilitat aportat sigui anterior al model on consten les dades de la llicència d’obres, caldrà presentar una fotocòpia de la llicència d’obres per complementar les dades.

En els habitatges de nova construcció cal complir l’habitabilitat del decret que era vigent en el moment que es va sol·licitar la Llicència d’Obres ó rehabilitació.

En els habitatges de gran rehabilitació cal complir l’annex 4 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, el qual recull totes les possibilitats de rehabilitació i el que han de complir segons el tipus d’actuació de la que es tracti.

Impresos associats

 • Resolució/TER/3217/2023, de 15 de setembre, per la qual s’aprova el model de cèdula d’habitabilitat. (9005 núm DOGC publicat el 21/09/2023).
 • Decret Llei 50/2020, de 09 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer. (8292 núm DOGC publicat el 11/12/2020).
 • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013).
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012).
 • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (6035  núm. DOGC  publicat el  30/12/2011).
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. DOGC  publicat el  09/01/2008).
 • Un habitatge: 44,35 €.
 • De dos a cinc habitatges (per habitatge): 27,35 €
 • De sis o més habitatges (per habitatge): 20,45 €
Un cop presentada la sol·licitud, i entregada al servei que gestioni l’expedient, s’emetrà la corresponent carta de pagament que s'enviarà a la persona sol·licitant per notificació electrònica.

Cal fer el pagament en alguna oficina de Caixa Bank "la Caixa" o bé a través del Servicaixa en un termini de 7 dies des de la data d'expedició.

La carta de pagament que es crea en fer l'alta de la sol·licitud té un període de validesa de 7 dies naturals, transcorreguts els quals si no s'ha realitzat el pagament, es procedirà a arxivar l’expedient per desistiment.

Telèfons dels col·legis professionals:

 • Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya: 933 015 000
 • Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes tècnics: 932 402 060
Les dades contingudes a les cèdules atorgades no es poden modificar. Les dades només seran canviades amb una nova cèdula, per la qual cosa caldrà una nova sol·licitud de cèdula.

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

El termini per a notificar l'atorgament o denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de la recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Es pot optar per:

 • Recollir-la de forma presencial a l'oficina tramitadora (Qualsevol persona que presenti el comprovant de la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat pot recollir-la).
 • Rebre-la per correu ordinari.
L'Administració dóna de resposta la resolució expressa a la sol·licitud:
 • Concessió de la cèdula
 • Denegació de la cèdula, per resolució contrària o per declaració de la caducitat
Abans de la resposta definitiva de la sol·licitud, l’Administració pot enviar a l’adreça de notificació un requeriment. Un requeriment és la petició d’algun tipus d’actuació o documentació necessària per a continuar la tramitació de la sol·licitud. L’emet la unitat tramitadora de l’expedient, normalment mitjançant escrit a l’adreça de contacte que consta a la sol·licitud de cèdula.